leestijd:

Tegemoet komen aan de leerbehoeften van alle leerlingen

Differentatie is niet

Leraren worden in hun dagelijkse werk geconfronteerd met twee belangrijke feitelijkheden: er worden eisen gesteld aan de leeropbrengsten van hun leerlingen (het bereiken van de leerdoelen), en daarnaast staat vast dat de leerlingen sterk variëren in hun manier van leren. Leraren die gedifferentieerd werken, herkennen dit en willen daarom de leerlingen bewust betrekken bij de instructie en het leren door:

  • te variëren in aanpakgedrag en instructiestrategieën,
  • aan te sluiten bij hun interesses,
  • te variëren in moeilijkheidsgraad,
  • het aanbieden van verschillende vormen van ondersteuning.

Differentatie isLeraren die differentiëren, blijven hoge doelen stellen aan hun leerlingen, informeren hen over hun vorderingen en bevestigen het leveren van de inspanning. Leraren die differentiëren, gebruiken de tijd flexibel, maken gebruik van veel verschillende instructie strategieën en zijn partners van de leerlingen in het leren (en leren zo zelf veel over de leerling). Daarnaast weten leraren die differentiëren vanuit hun binnenste hoe belangrijk het is om een heel fijne leeromgeving te creëren voor iedereen. Zij steken bewust veel energie in het ontwikkelen van een goede relatie met alle leerlingen. Leraren die differentiëren, realiseren zich ook dat ze deel uitmaken van een team en dat ze juist op het gebied van differentiatie veel van elkaar en met elkaar kunnen leren.

Deze twee posters kunnen je helpen het gesprek te voeren met elkaar over differentiatie. Wat is differentiatie? En wat is het niet? Hang de posters in de lerarenkamer en inspireer elkaar met goede en concrete voorbeelden.

Download deze twee posters of andere prikkelende posters via omjs.nl/pp. Vanaf nu zijn ook diverse posters te bestellen!

De posters zijn ontleend aan het gedachtegoed van Carol Ann Tomlinson. Tomlinson, C. A. (2014). The Differentiated Classroom. Responding to the Needs of All Learners. (2nd edition). Alexandria, Virginia USA: ASCD.

sluiten