leestijd:

Ontwikkel mondiale competenties met Deep Learning

Logo_ipc

De maatschappij en onze leefwereld kennen steeds minder grenzen en geografische afstanden. Leerlingen van nu zien zich en gedragen zich dan ook meer en meer als deel van een mondiale maatschappij, als wereldburger. Het belang van deze razendsnelle globalisering wordt steeds vaker gezien in zowel primair als voortgezet onderwijs.
Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor IPC (International Primary Curriculum) in het primair onderwijs en de International Business Colleges (IBC) in het voortgezet onderwijs. Vanuit het mondiale perspectief kiezen steeds meer scholen voor tweetalig onderwijs (alle leeftijden).

Wereldburgerschap vraagt niet alleen om kennis, maar ook om mondiale competenties, zoals internationale oriëntatie, ondernemendheid en perspectief kunnen innemen naar andere sociale culturen, waarden en normen. Hiermee wordt de eigen horizon van de leerling verbreed naar een mondiaal niveau.

“Afgestudeerden worden niet betaald voor wat ze weten, maar voor wat ze kunnen.” – Michael Fullan

Dit groeiende urgentiebesef ten aanzien van de mondiale competenties start in de school met een herijking of finetuning van de visie op leren en lesgeven. Is er in de visie op leren en onderwijs van de school al rekening gehouden met mondiale competenties en wereldburgerschap? Wordt deze snelle maatschappelijke ontwikkeling voldoende ‘gezien’ door het team, schoolleiding en partners? Onderschrijven we gezamenlijk het belang hiervan? Samengevat, een herijkingsproces van de passende bagage voor de leerlingen van nu voor de toekomst. In deze processen wordt vaak uitgegaan van het gedachtegoed van Gert Biesta.

Kijkende naar de drie domeinen kwalificatie, socialisatie en subjectivering weten we vanuit de theorie dat Biesta (2015) stelt dat onderwijs zijn naam waardig is wanneer aan al deze domeinen aandacht wordt besteed. Deze domeinen worden ook wel gekend als de drie doeldomeinen van het onderwijs waarbij het belangrijk is je vooral te blijven realiseren dat je dit niet  terugbrengt naar aandacht voor één van deze domeinen, maar vooral de samenhang daarin te blijven vinden. Zowel kwalificatie, socialisatie als subjectivering dragen bij aan het volledige beeld de leerling mee te nemen in zijn of haar eigen ontwikkeling staande in de wereld van nu. Als school heb je de taak leerlingen te ondersteunen in deze ontwikkeling en hen de mogelijkheid te bieden te leren hoe te handelen in de sociale wereld, om te gaan met de materiële wereld en hierin eigen verantwoordelijkheden te ontwikkelen.

Deep Learning, ofwel verdiepend leren, kan scholen concreet ondersteunen die op zoek zijn naar betekenisvolle mondiale competenties in een brede context van verdiepend leren. Fullan, Quinn en McEachen (2019) omschrijven mondiale competenties als:

  • Verwerving van diepgaande kennis en diepgaand begrip van mondiale en interculturele kwesties;
  • Het vermogen om te leren van en met mensen met verschillende achtergronden;
  • De attitudes en waardes die nodig zijn om respectvol met anderen om te gaan.

Deze omschrijving is vertaald naar de zes mondiale competenties die de vaardigheden en eigenschappen beschrijven die leerlingen nodig hebben zich te kunnen ontwikkelen tot wereldburger. Het gaat hierbij om de 6C’s: karakterontwikkeling, burgerschap, samenwerking, communicatie, creativiteit en kritisch denken, in het Engels allemaal startend met een ‘c’. Voor iedere mondiale competentie zijn dimensies uitgewerkt die leraren handvatten geven gezamenlijk inzicht te krijgen in datgene wat er concreet mee wordt bedoeld. Hiermee zijn de zes mondiale competenties niet alleen nauwkeurig en volledig, maar ook meetbaar. 

Kijken we naar de reeds bekende vaardigheden uit de 21e eeuw zien we een duidelijke overlap, maar kunnen we stellen dat de 6C’s daarin verdieping en volledigheid aanbrengen door specifiek aandacht te hebben voor karakterontwikkeling en wereldburgerschap. Het geeft inzicht in en toont het belang aan van de ontwikkeling van de competenties van de leerling; niet alleen binnen de muren van de school of de eigen maatschappij, maar tevens als erkent wereldburger van de toekomst! 

Meer weten?

We hebben speciaal een poster ontwikkeld over de zes mondiale competenties van ‘Deep Learning’. Download de poster.

Download onze poster over verdiepend leren.

Bestel het boek Deep Learning in de webwinkel.

Of neem contact op met Kim Gerats of Michel van de Ven.

Gerelateerde artikelen

po/vo
sluiten