leestijd:

 

Kinderen volgen in hun ontwikkeling, van 0 tot 18! Professionals werken samen zonder drempels, door te werken vanuit het kind. Een lonkend perspectief, dat snel dichterbij komt. Prof. Dr. Ferre Laevers heeft in Vlaanderen een start gemaakt met een kindvolgsysteem voor de kinderopvang, voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dat moet straks één systeem worden. Het basisschooldeel is door ‘Onderwijs Maak Je Samen’ gedigitaliseerd en vertaald naar de Nederlandse situatie.

Vanaf 19 maart 2014 is het gratis beschikbaar voor de Nederlandse en Vlaamse markt en vanaf 1 augustus 2014 is het gereed en beschikbaar tegen een geringe betaling per leerling. Het primaire doel van de basisschool is het geven van kwalitatief goed onderwijs. Om dit te bereiken moet de focus liggen op het primaire proces. Dit is hèt proces waar het allemaal om draait. De leraar heeft hierbij een cruciale rol in het succes van ieder kind. Het is de leraar die het verschil maakt!

Deze visie is vertaald in een nieuw procesgericht kindvolgsysteem voor de complete basisschool. Hierin zetten we de professionaliteit van elke leraar centraal. Het volgsysteem is gebaseerd op dè kwaliteitsmeters van het leerproces: welbevinden en betrokkenheid. Kinderen laten groeien betekent dan ook in eerste instantie zicht hebben op welbevinden en betrokkenheid. Op groepsniveau wordt hierin geïnvesteerd om zo te bouwen aan competenties en prestaties. Looqin PO streeft daarmee naar de maximale output! Het kindvolgsysteem biedt je houvast om kinderen op een effectieve manier te volgen en te begeleiden in hun leer- en groeiproces. De samenvatting van dit proces is eenvoudig, waardoor je in één oogopslag zicht hebt op je gehele groep!                    

“Kinderen die het goed maken, zijn kinderen die zich goed kunnen ontwikkelen”                                       

“Betrokkenheid is dè conditie voor het realiseren van diepgaand leren.”

Looqin POonderscheidt zich vande vele kindvolgsystemen die gericht zijn op leer- en ontwikkelingslijnen. Wij zien de basisschool niet als een leerfabriek waarbij gefragmenteerde vaardigheden worden aangeleerd maar als een ‘learningcommunity’ waarbij we de lat hoog leggen als het gaat om output: diepgaand leren, talentontwikkeling en excellentie voor elk kin. Met dit kindvolgsysteem respecteren we de dynamiek van de ontwikkeling van elk kind en gaan we ervan uit dat je kinderen niet louter met elkaar kunt vergelijken en ze kunt plaatsen op een vooropgezette leerlijn.                  

“Looqin PO respecteert de dynamiek van de ontwikkeling van elk kind”

De leraar begint met een groepsscreening waarbij je eenvoudig scoort op een vijfpuntsschaal die voor elke leeftijd geschikt is. Je krijgt hiermee een volledig beeld met betrekking tot betrokkenheid, welbevinden, competentie en prestatie wordt hierdoor snel in kaart gebracht. Om zorg direct te vertalen in concrete acties biedt Looqin PO een inspiratiebron van interventies op basis van zeven betrokkenheidsverhogende factoren. Deze interventies kunnen direct op klasniveau worden ingezet. In plaats van diep in te gaan op individuele problematieken (etiketteren) kan je met Looqin PO al veel doen om de leerwinst van àlle kinderen te verhogen. Met andere woorden: eerst preventief werken, dan pas remediëren! Naast het waardevolle beeld van de groep helpt Looqin PO de leraar om kinderen met extra begeleidingsbehoeften nader in beeld te brengen. Uitgangspunt is het perspectief in te nemen van het kind, een belangrijke kerncompetentie van de leraar als professional. Werken met Looqin PO  betekent automatisch een gerichtheid op de professionaliteit en de professionalisering van leraren.                  

“Weinig tijd kwijt aan de registratie van Looqin PO, dus meer tijd voor de essentie.”

Met Looqin PO sluiten we aan bij de huidige behoeften van leraren: ‘We willen het handelen snel afstemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen. Met minder papierwerk!’. De registratielast in het onderwijs is de laatste jaren doorgeschoten. Looqin PO biedt hier een antwoord op: met dit kindvolgsysteem kom je met weinig werk, veel te weten over het leerproces. Je kunt direct tijdens de les observeren èn registreren met behulp van je Ipad, tablet, laptop of telefoon. In tegenstelling tot andere volgsystemen heb je altijd en overal digitaal toegang tot Looqin PO. We streven naar snelheid en gemak: een snelle registratie die automatisch opgeslagen wordt. Veel leerlingvolgsystemen beschouwen de sociaal- emotionele ontwikkeling als een apart ontwikkelingsproces van kinderen. Looqin PO niet! Leren is emotie. Met Looqin PO heb je het gehele ontwikkelingsproces gelijktijdig en volledig in beeld: Welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties. Naast de versie Looqin PO wordt ook gewerkt aan Looqin VO en Looqin voor kinderopvang om zo een doorgaande lijn van 0 tot 18 te creëren.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Op verschillende plekken in het land worden workshops en trainingen georganiseerd over het procesgerichte kindvolgsysteem Looqin PO. Voor het actuele aanbod klik hier.

Download hier de Brochure over Looqin PO.

sluiten