leestijd:

Korein Groep en Onderwijs Maak Je Samen gaan de komende periode aan de slag met de doorontwikkeling van het procesgerichte en digitale kindvolgsysteem Looqin. Daartoe tekenden beide organisaties op dinsdag 21 april een samenwerkingsovereenkomst. Dit kindvolgsysteem is in verschillende opzichten bijzonder. Zo is het gebaseerd op het gedachtegoed van Prof. Dr. Ferre Laevers dat uitgaat van twee kwaliteitsmeters voor de ontwikkeling van een kind: welbevinden en betrokkenheid. Daarnaast is het systeem geschikt voor het volgen van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Looqin KOOnderwijs Maak Je Samen ontwikkelde het digitale Kind-volgsysteem Looqin al eerder voor het primair onderwijs (zie www.looqin.nl).‘De enthousiaste reacties van vele basisscholen die werken met Looqin PO versterkte onze wens om Looqin uit te breiden naar de kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar), vertelt Job Christians, directeur van Onderwijs Maak Je Samen. Met Korein Groep als partner hebben we de mogelijkheid om, met hun kennis van en ervaring in de kinderopvang, Looqin passend te maken voor die branche in de vorm van Looqin KO.’

Hierdoor ontstaat een integraal systeem dat de doorgaande ontwikkelingslijn van jonge kinderen optimaal waarborgt en de communicatie en overdracht tussen voorschoolse organisaties en het Primair Onderwijs vereenvoudigd. Wat onder andere voor IKC’s van groot belang is. In de ontwikkelfase werken beide organisaties samen met CEGO, onderdeel van Universiteit Leuven. Zij zorgen middels onderzoek voor validatie van het systeem.

Welbevinden en betrokkenheid als basis

‘Het gedachtegoed van Laevers sluit goed aan bij onze pedagogische visie’, vertelt Margot Schreurs, projectleider van Korein Groep. ‘Als een kind zich onvoldoende ontwikkelt, is de oorzaak te herleiden op het welbevinden of de betrokkenheid van dat kind. Bij Looqin vormen deze elementen dan ook de basis voor alle observaties. Is duidelijk waarom een kind zich niet veilig of betrokken voelt? Dan kunnen professionals een kind pas echt de juiste ondersteuning en begeleiding bieden.’

Proces staat voorop

Bij Looqin staat niet het resultaat maar het proces centraal. Margot: ‘Het gaat er niet alleen om of een kind van twee al een bepaald aantal woorden kent. Het is voor pedagogisch medewerkers (en leerkrachten) net zo belangrijk om te kijken hoe een kind zich woorden eigen maakt, zodat je daar als begeleider op kunt anticiperen. Looqin respecteert de dynamiek van de ontwikkeling van elk kind. Werken met dit systeem betekent dan ook automatisch een gerichtheid op de professionaliteit en de professionalisering van de begeleider.’ Naar verwachting is Looqin KO medio januari 2016 beschikbaar voor voorschoolse organisaties, Integrale Kindcentra en brede scholen.

kick off looqin ko

sluiten