leestijd:

Technologie, media en ICT vragen van een bestuur een heldere visie en toekomstbestendige -vooral flexibele- beleidsambities. Op het niveau van de scholengroep en van de aangesloten scholen. Een actuele visie samen met ambities die jaarlijks worden herzien en aangepast op basis van de snelle ontwikkelingen in technologie, leren en maatschappij.

Het vernieuwde ‘OMJS Beleids- en projectplan Onderwijs & ICT’ is een soort ‘Stratosphere’ agenda (‘Fullan’), een in de praktijk beproefd beleidsontwerp op het bestuursniveau met beleidsambities gebaseerd op ‘simplexiteit’.

Een actueel bestuursbeleidsplan ICT met een duidelijk inzicht in de mate van samenwerking binnen de scholengroep: wat ontwikkelt de school, wat organiseren we samen? Daarmee komt de implementatie van ICT in leren en onderwijs in een hogere versnelling.

Naar een bestuursvisie op technologie, ICT en onderwijs: het OMJS Beleids- en projectplan Onderwijs & ICT 2016

 

Het OMJS Beleids- en projectplan Onderwijs & ICT 2016

Hype Cycle ICT & Onderwijs, Kennisnet 2016Het OMJS Beleids- en projectplan Onderwijs & ICT 2016 is ontwikkeld voor besturen primair onderwijs. De planaanpak sluit aan op de sectorafspraken in het ‘Bestuursakkoord voor de sector primair Onderwijs (2020)’. In het bestuursakkoord hebben OCW en de sector PO als doelstelling geformuleerd: ‘De schoolbesturen hebben een implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en ICT ontwikkeld, gebaseerd op hun visie op onderwijs’.

Dat biedt besturen en de aangesloten scholen prima kansen om ICT en technologie een sterke, vooral inhoudelijk gedreven impuls te geven, wellicht zelfs met de impact van een ‘doorbraak’.

Onderwijs Maak Je Samen heeft het procesontwerp en het planformat gebaseerd op een brede dialoog en simplexiteit.

Het vernieuwde innovatieplan biedt besturen een actueel, rijk en compleet zicht op de thema’s en onderwerpen binnen ICT & onderwijs die een plaats kunnen hebben in het beleid. Het plan voldoet aan de gestelde eisen (PO-Raad) en geeft rijke voorbeelden en werkmodellen hoe een breed gedragen visie en beleid kan worden ontwikkeld samen met de aangesloten scholen.

Divergeren | ConvergerenHet proces leidt tot duidelijke verwachtingen binnen de scholengroep: wat pakken we samen op (bestuursniveau) en wat is aan de aangesloten scholen? Het levert een (her)ijking op van de mate van inhoudelijke samenwerking op het niveau van het bestuur ten aanzien van ICT, media en technologie. Je kunt het Beleids- en projectplan, samen met de schoolleiders of een project-/beleidsgroep, vanuit de gedachte van een leernetwerk inzetten. De kwaliteit van de dialoog en het door-vertalen op alle lagen van de organisatie staan daarbij voorop.

Onderwijs Maak Je Samen heeft twee beschrijvingen van deze ontwikkelprocessen met besturen gerealiseerd voor de PO-Raad en Kennisnet. Deze twee beschreven bestuursprocessen zijn sterk verschillend van proces en inhoud. Je kunt deze procesbeschrijvingen downloaden vanaf de website de PO-Raad.

Download hier een conceptversie van het nieuwe Bestuursbeleids- en projectplan Onderwijs & ICT 2016.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Michel van de Ven.

sluiten