leestijd:

Opbrengstentraject, bedoeld voor:

  1. het voorkomen van zwakke (eind)opbrengsten groep 8;
  2. het voorkomen van het predicaat ‘(zeer) zwak’;
  3. een onderbouwde verantwoording richting Inspectie m.b.t. lage(re) opbrengsten;
  4. scholen waar de huidige opbrengsten niet bij de doelgroep passen
  5. het omzetten van kwantitatieve analyses naar kwalitatieve oplossingen

Het hoofddoel  van het actieplan ‘Basis voor Presteren’ van minister Marja van Bijsterveldt is het verhogen van leerprestaties. Dit betekent dat de gemiddelde eindopbrengsten van de basisscholen in Nederland omhoog moeten, het aantal ‘zwakke scholen’ de komende periode wordt gehalveerd, excellente scholen voortaan het predicaat ‘excellent’ ontvangen en het aantal opbrengstgerichte scholen verdubbeld naar 60%.

OMJS heeft, mede naar aanleiding van dit ambitieuze plan, al haar expertise en succeservaringen op het gebied van opbrengsten, gebundeld in een kort, intensief traject: Groep 8 vaart op volle kracht!

Doel van dit traject is het op korte termijn middels een intensieve spoedcursus de eindopbrengsten van de huidige groep(en) 8 op een basisschool zodanig te verhogen dat deze in maart 2012 van voldoende kwaliteit zijn. Uitgangspunt bij dit opbrengstentraject is dat we aan de leerlingen niets meer kunnen veranderen. Je hebt immers na november nog twee maanden invloed om de onderwijskwaliteit in een groep 8 op een hoger peil te brengen. Na de CITO- Eindtoetsafname is je invloed op de eindopbrengsten 2012 weg. Ben je als leraar ook bewust bij welke groep leerlingen de meeste leerwinst te halen is. De meeste instructietijd gaat helaas nog maar al te vaak op aan ‘de onderkant’.

Het traject is, behalve in groep 8, ook prima uit te voeren op school-, bouw- of groepsniveau.

Het doel blijft altijd hetzelfde: het (verder) verhogen van de opbrengsten!

Hoe ziet zo’n traject eruit?

Allereerst starten we met een korte analyse middels het invullen van een compacte vragenlijst. Welke analyses zijn reeds uitgevoerd, welke doelen zijn hierbij geformuleerd, welke actiestappen gezet en welke resultaten zijn te melden? Hoe staat het met de kwaliteit van de (groeps)plannen, het lesrooster en hoe hoog is de kwaliteit van de leerkrachten? Kwantitatieve gegevens (de LOVS- cijfers) worden snel omgezet in kwalitatieve oplossingen: een gedegen lesprogramma, een sluitend lesrooster, goed  vakmanschap van leraren, e.d. Op pragmatische wijze worden actiestappen geformuleerd die positieve invloed hebben op het maken van de CITO Eindtoets. Denk hierbij aan het afstemmen van een haalbaar en gedegen programma voor vakken als rekenen, begrijpend lezen, spelling en een forse investering in het geven van effectieve instructies. Tenslotte worden alle actiestappen planmatig vastgelegd in een strakke activiteitenplanner.

sluiten