leestijd:

Cover Plusgroep: Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen op de basisschoolNederland telt volgens het CBS iets meer dan 6900 basisscholen en daar gaan ruim 1,5 miljoen leerlingen naartoe. Helaas beschikt het CBS niet over cijfers van het aantal plusgroepen op deze scholen. In 2007 heeft het Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid Primair Onderwijs (gevestigd bij SLO) het initiatief genomen om het aantal plusgroepen in het basisonderwijs te inventariseren. Uit de 314 teruggestuurde vragenlijsten bleek dat 165 scholen een binnen- of bovenschoolse plusgroep hebben en dat tientallen basisscholen een plusgroep wilden starten. Nu, drie jaar later, schatten we het aantal plusgroepen binnen het primair onderwijs op 5%. Dit aantal groeit nog steeds en dat is een goede ontwikkeling, want plusgroepen zijn hard nodig.

Elke leerling heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling (artikel 8, Wet op het Primair Onderwijs). Dit betekent dat de leerling aangesproken moet worden op een bij hem passend niveau; aansluitend op zijn mogelijkheden, specifieke leereigenschappen, interesses en behoeften op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Pas dan kan er sprake zijn van passend onderwijs en een ononderbroken  ontwikkeling voor de individuele leerling.
Een van de vereisten voor talentvolle, (hoog)begaafde leerlingen is een breed activiteitenscala aan verrijkingsarrangementen. Omdat leerkrachten uit het basisonderwijs te maken hebben met een grote verschillen in ontwikkelingsniveau tussen individuele leerlingen is dat dus een behoorlijke uitdaging.

Voor (zeer) talentvolle leerlingen is het van groot belang dat er binnen de leeromgeving structureel ruimte gecreëerd wordt om hun potentieel te benutten op een wijze die bij hen past. Deze groep leerlingen heeft specifieke leerbehoeften: een grotere behoefte aan complexe taken, een sterke wens voor betekenisvolle problemen, denken op een hoger abstractieniveau en opdrachten die aansluiten bij hun creatieve manier van denken en sterke behoefte om zaken zelf te ontdekken en te onderzoeken. Naast aanpassingen in de eigen groep draagt een goed opgezette verrijkingsgroep, waarin de (zeer) talentvolle leerling onderwijs krijgt met ontwikkelingsgelijken, hieraan bij.

Voor veel talentvolle leerlingen in Nederland is het brede activiteitenscala nog niet gerealiseerd. Zonder in termen van zorg te spreken, zien we veel (hoog) begaafde leerlingen niet bereiken wat zij op basis van capaciteiten en aanleg zouden kunnen bereiken. Hoewel steeds meer scholen onderwijsaanpassingen voor (hoog)begaafden realiseren (zoals versnellen, compacten, verrijken binnen en buiten de eigen groep), is nog niet iedere leerkracht op de hoogte van de mogelijkheden. Om de onderwijsaanpassingen voor de doelgroep (hoog)begaafde leerlingen te optimaliseren is (bij)scholing van leerkrachten noodzakelijk, net als een duidelijke visie en draagvlak binnen het team.

In deze uitgave wordt ingegaan op verrijkingsonderwijs buiten de eigen groep. Alle ins and outs van plusgroepen passeren de revue. Hopelijk biedt het u enkele nieuwe inzichten, waarmee u in uw eigen
praktijk aan de slag kunt.

Voorwoord uit: Plusgroep, passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen op de basisschool, mei 2010
Door:
Nora Steenbergen-Penterman Projectleider van het Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid Primair Onderwijs (SLO)

sluiten