leestijd:

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs vergt van de school een cultuur van ‘blijven leren’ en daarmee een onderzoekende houding van de individuele leraar en het team. Samen moeten zij in staat zijn om wetenschappelijke en theoretische inzichten over wat werkt, te vertalen naar concrete verbeteringen van het onderwijsproces.

Professionalisering speelt hierbij een belangrijke rol. Maar wanneer is professionalisering nu echt zinvol en effectief en hoe zorg je voor een professionele leercultuur binnen jouw school?

Lees het volledige krantenartikelUit het onderzoek van De Staat van de Leraar, 2017 blijkt dat scholen nauwelijks profiteren van de bijscholing van de leraar. Leraren merken wel de effecten van bijscholing in de eigen lessen maar de rest van de school pikt

daar weinig van op. Schoolleiders worden opgeroepen om met leraren te overleggen over de vraag hoe een cursus vertaald kan worden naar de onderwijspraktijk op de hele school.

“Als je geïsoleerd werkt aan professionalisering, verdwijnen de beoogde effecten”

Visie van Onderwijs Maak je Samen op professionalisering

Het leren van de professional dient altijd een impact hebben op het leren van leerlingen. Om dat te bereiken, streven we binnen de professionalisering naar een dieper leereffect. Ons aanbod richt zich in de kern op de dagelijkse praktijk en, vaak nog specifieker, op de vragen die professionals hebben ten aanzien van de vakinhoud, vakdidactiek en het leerproces van leerlingen. In het aanbod voor schoolleiders gaan we vooral uit van de specifieke context en cultuur waarin gewerkt wordt en spelen we in op de vragen die daarin een rol spelen.

Duurzame professionalisering

Professionalisering heeft daadwerkelijk effect, wanneer we in staat zijn om met elkaar de leerimpact op één niveau bewust te verbinden aan overige lagen binnen de organisatie.

  1. Het leren van leerlingen
  2. Persoonlijke ontwikkeling van de leraar
  3. Teamontwikkeling
  4. Schoolontwikkeling
  5. Ontwikkeling van bestuur/organisatie.

Onderwijs Maak Je Samen maakt in haar trainingen en trajecten altijd de verbinding naar de eigen team(leer-)processen en het schoolbeleid. Deelnemers worden middels verschillende activerende werkvormen actief aan het denken gezet over hoe inhouden van de cursus vertaald kunnen worden naar het eigen schoolplan en het team. Daarnaast ligt de nadruk op het zelf actief leren en de onderzoekende houding van de professional. Hierbij gaat het om het analyseren van problemen uit de praktijk en het ontwerpen en construeren van oplossingen daarvoor.

Van individuele nascholing naar gezamenlijke leermomenten

In een professionele leergemeenschap hebben zowel leidinggevenden als leraren een onderzoekende houding en nemen zij voortdurend de eigen praktijk en die van anderen onder de loep, met het doel deze steeds verder te ontwikkelen. Gezamenlijk ontdekken en bespreken zij de mogelijkheden, analyseren zij overeenkomsten en verschillen en verdiepen zij zich in de theorie om tebepalen wat voor hen werkt.  Op scholen waar samen actief wordt gezocht naar verbetering is het vertrouwen in elkaar groter dan op scholen waar dat niet gebeurt. Leraren voelen zich minder kwetsbaar en onzeker bij het experimenteren en doorvoeren van veranderingen. (Kwaliteitskaart ‘Professionalisering van leraren, 2013).

Hoe kunnen we elkaars professionele ontwikkeling stimuleren? En hoe bereiken we een ‘halen’ – ‘brengen’ systeem van kennis en vakmanschap binnen een school?

Leestip van Onderwijs Maak Je Samen: Van Eiland naar WIJland.

Tips voor de lerende organisatie

  • Beperk het aantal formele vergadermomenten en creëer momenten waarin echt wordt samengewerkt en van elkaar wordt geleerd.
  • Stimuleer collega’s om tussentijds te presenteren wat zij leren of geleerd hebben van de nascholing en over de zichtbare resultaten tot nu toe.
  • Maak ieder schooljaar concrete afspraken met leraren over hun over hun professionaliseringsactiviteiten in de gesprekkencyclus.
  • Kortom: Geef prioriteit aan het voeren van professionele gesprekken. Grijp deze gesprekken aan om wederzijds te leren.

Blijf leren met jouw team!

Vanaf januari 2018 bevat onze nieuwsbrief een ‘blijven-leren’ rubriek. Elke maand een nieuwe werkvorm die een bijdrage levert aan een professionele leercultuur. Daarnaast zal vanaf maart/april 2018 ons nieuwste nascholingsaanbod verschijnen. Dus houd de website (en brievenbus in de gaten)!

Gerelateerde artikelen

po/vo
18/07 in actueel

Persbericht: VisieKit

po/vo
27/04 in actueel

Terugblik Thema Tour 2021

sluiten