Dossiers: Leiderschap

Informatie over Leiderschap

Goed onderwijskundig leiderschap in een school leidt tot een hoger welbevinden van teamleden en betere prestaties van leerlingen. Onderwijs Maak Je Samen heeft veel ervaring met leiderschapsaanpakken die daadwerkelijk effect hebben op alle niveaus binnen de school. Vanuit onze uitgeverij zijn we, veelal samen met Stichting De Brink, toonaangevend met een publicatiereeks gericht op (school)leiderschap. Samen met schoolleiders door het hele land maken we van deze theorie zinvolle praktijk; ‘theory in action’!

Evenementen

27 mrt

Studiedag 21e eeuwse vaardigheden; en dan? – Utrecht – 27 maart 2018

Training

Inclusief:


Gevalideerd voor 12 RU.Leren in de 21e eeuw, met name de daaraan verbonden brede vaardigheden, doen in toenemende mate een meerdimensionaal beroep op de leraar. Flexibiliteit en sensitiviteit voor de verschillende talenten van leerlingen en maatschappelijke vragen die leren en onderwijs raken.

Leren in de 21e eeuw sluit aan op actuele inzichten en ontwikkelingen, met name gepersonaliseerd leren en talentontwikkeling.

Inhoud training:

Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op de wereld van nu en de toekomst, de 21e eeuw. Voor zover we nu weten, is dit een wereld waarin informatie, communicatie en technologie altijd en overal beschikbaar zijn. Een wereld die in een hoog tempo verandert en die naast kennis ook de ontwikkeling van ‘brede’ vaardigheden vraagt.

Centraal in deze studiedag staat de duiding van en betekenis geven aan ‘leren in de 21e eeuw’ voor de leerling, maar ook voor de leraar en de school. Hiervoor zetten we actuele modellen en onderzoek in, zoals het model 21e eeuwse vaardigheden (Voogt, SLO), maar ook de modellen van Robert Marzano, Sugata Mitra en Howard Gardner.

Verder maken we inzichtelijk wat dit vraagt (houding, gedrag, vaardigheden) van de leerling en de leraar. Hoe brengen we deze innovatie tot stand? In hoeverre past dit in een actuele onderwijscontext van persoonlijk en gepersonaliseerd leren? 

Tot slot kijken we vooruit naar borging en verduurzaming. Door een plan van aanpak te maken, een stuurgroep in te richten en een kwaliteitskaart ‘leren in de 21e eeuw’ voor uw school te realiseren.

Aan bod komt:

 • Inhoud, duiding en reikwijdte van de 21e eeuwse vaardigheden

 • Meerder conceptuele modellen (Marzano, Hooiveld, v.d. Akker, en Voogt/Roblin)

 • Inzicht in hetgeen deze vaardigheden vraagt van leerling/leraar/school

 • Een concrete eerste vertaling naar de eigen lespraktijk van leren, en verduurzaming naar de toekomst.


Opbrengsten:

 • Deelnemers hebben een beeld gevormd over de inhoud en reikwijdte van actuele vaardighedensets voor ‘leren in de 21e eeuw’;

 • Deelnemers onderzoeken en verkennen de kansen/mogelijkheden van het concept ‘leren in de 21e eeuw’ voor de leerling, de leraar en de school;

 • Deelnemers kunnen een concrete vertaling maken naar de eigen onderwijs(les)praktijk, hoe de vaardigheden van de 21e eeuw een plaats kunnen krijgen.


Inschrijven
10 apr

Schoolreis: bezoek drie scholen op één dag – Eindhoven – 10 april 2018

Training

Gevalideerd voor 9 RU.GEANNULEERD. Helaas is deze schoolreis geannuleerd.

Inclusief: Transport, lunch, diner en Mijn notitieboek

Veel scholen zijn bezig met een herontwerp of aanscherping van hun onderwijsconcept. Zij zoeken naar passende onderwijsvormen die meer recht doen aan de brede ontwikkeling van kinderen en die de organisatie van het leren dichter bij het kind en de professional brengt. Ook op zoek naar onderwijs dat recht doet aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in de 21e eeuw?

Inhoud:

Tijdens deze dag bezoek je drie verschillende scholen die een innovatief onderwijsconcept hebben neergezet of die een waardevol veranderproces hebben doorlopen. Voorafgaande aan de schoolreis ontvangt elke deelnemende school een voorbereidende opdracht die uiteindelijk de kijk- en ontwikkelwijzer vormt voor het bezoek. De dag start met een inleiding, verzorgd door een ervaren procesbegeleider van Onderwijs Maak Je Samen. Vervolgens word je door de schoolleider, leraren en/of leerlingen van de school ontvangen, krijg je een kijk in de praktijk, inzicht in de processen en kun je vragen stellen over de successen en uitdagingen.

We bezoeken scholen die ons hun eigen verhaal kunnen vertellen aan de hand van één of meer van de volgende thema’s:


 • Leeromgeving: van muren naar ruimte(s)

 • Didactiek: van onderwijs voor de leerling, naar onderwijs mét de leerling

 • Organisatie: van school naar kindvoorziening


We reizen gezamenlijk per touringcar van school naar school en we verwerken onderweg onze indrukken en nieuwe inzichten in een beknopt reisverslag. Na een gezamenlijk diner, wisselen we (onder leiding van een procesbegeleider) onze indrukken uit en stellen we vast welke ervaringen en acties we voor het proces op de eigen school mee willen nemen.

Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Onderdelen van de training: 

Inzicht ontwikkelen en praktijkvoorbeelden zien rondom de thema’s:

 • Leeromgeving: van muren naar ruimte(s)

 • Didactiek: van onderwijs voor de leerling, naar onderwijs mét de leerling

 • Organisatie: van school naar kindvoorziening


Opbrengsten:

 • Je ontvangt gedurende de dag verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.


Bron voor informeel lerenBron voor informeel leren


De schoolreis is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de schoolreis gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

GEANNULEERD. Helaas is deze schoolreis geannuleerd.

Inschrijven
19 apr

Studiedag Gespreid Leiderschap – Helmond – 19 april 2018

Training

Inclusief: het boek Toekomstbewust Leiderschap.

In alles wat op de school afkomt moet een leider wel gebruiken maken van de kennis en kunde van de teamleden: welke inzichten helpen ons daarbij en welke handvaten kunnen we elkaar bieden om dit vorm te geven?

Inhoud: 

De inzichten over leiderschap geven ideaalbeelden over de wijze van leidinggeven. Alma Harris benadert leiderschap niet vanuit het ‘hoe’ maar vanuit het ‘waar’: wie neemt bij welk onderwerp het leiderschap op? Daarbij mogen juist de informele leiders een leidende rol nemen. Formele leiders komen daarmee in een rol waarin zij het leiderschap van docenten in de organisatie faciliteren.

Dit vraagt om een andere mindset in de school waarbij creativiteit in denken vereist wordt. Creativiteit om werkelijk anders naar de bestaande thema’s te kijken en nieuwe oplossingen te genereren.

Onderdelen van de training:


 • Gespreid leiderschap (Harris)

 • Leiderschap vanuit het midden (Fullan)

 • Ondernemendheid (Zhao)

 • Simplexiteit (Fullan)

 • Zelfdeterminatie (Deci & Ryan)


 Opbrengsten:

 • Inzichten over gespreid leiderschap vanuit verschillende theorieën

 • Handvatten voor een praktische aanpak in de school


Inschrijven
15 mei

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen – Utrecht – Start 15 mei 2018

Herregistratiemodules

Inclusief: het notitieboek Leiding geven aan mezelf + waardebon van € 100,- voor het aanschaffen van boeken.


Veranderen is al lang niet meer een op zichzelf staande gebeurtenis maar een continu proces. Wat vandaag kwaliteit is hoeft dat morgen niet meer te zijn. Onze omgeving verandert razendsnel en vraagt om flexibele denk- en werkwijzen. Verandering is van alle tijden maar nog niet eerder was verandering zo’n constante. Op bijna elke school is een verandering gaande; van het implementeren van een nieuwe methode tot het vormgeven van collegiaal leren.


Wil je een passend antwoord formuleren op een veranderende maatschappij, vernieuwde inzichten over leren en een groep leerlingen die om onweerstaanbaar boeiend onderwijs vraagt? Kwalitatief hoogstaand onderwijs vraagt om een gedeelde en gedragen visie, een constante verbinding met de omgeving, hoge ambities en een professionele cultuur. Stuk voor stuk belangrijke aspecten van een succesvolle organisatie, maar daarmee nog niet eenvoudig te realiseren voorwaarden. Je hebt immers te maken met mensen en mensen laten zich niet graag sturen, laat staan veranderen.


Verandering


Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je ze mee? Hoe bied je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder dat het proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer je gezamenlijke toekomst- en ideaalbeelden en hoe kom je vervolgens tot gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang en verbinding?


Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.


We nodigen je uit om je veranderingservaringen met je soort- en lotgenoten te delen en te verrijken!


Aanwezigheidsverplichting

Voor het ontvangen van het certificaat voor de herregistratie dient voldaan te zijn aan de aanwezigheidsverplichting (80%). Deze norm geldt voor de 5 studiedagen binnen dezelfde groep.


Mocht u wegens omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om binnen de gestelde periode aan deze norm te voldoen, dan kunt u zich aanmelden voor een nieuwe groep binnen deze module. Hiervoor geldt dan wederom een aanwezigheidsverplichting van 80%.

Certificering


De module ‘Veranderen doe je samen’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘Leidinggeven aan verandering’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Aanmelden:

Inschrijven
05 jun

Studiedag Leidinggeven aan de onderbouw – Utrecht – 5 juni 2018

Training

Inclusief: 


Om de ontwikkelingen in de doorgaande lijn te kunnen volgen en de professionaliteit van de leerkrachten van groep 1 en 2 te kunnen beoordelen is het van belang dat de schoolleiding op hoofdlijnen kennis heeft van de werkwijze van groep 1 en 2 en het specifieke karakter van de kleuterdidactiek.

Inhoud training:

In de opbouw van dit dagprogramma besteden we aandacht aan: inhoud – houding – verhouding. Dit betekent dat we naast inhoud over het onderwijs aan het jong kind, ook specifiek aandacht besteden aan de houding die dit vraagt van de leidinggevende. Lukt het mij om de verbinding met de onderbouw te maken? Ben ik in staat om de juiste vragen te stellen? Kan ik de ontwikkelingen in de onderbouw volgen en desgewenst (aan)sturen? Het laatste onderdeel betreft aandacht voor de verhouding. Is er voldoende verbinding tussen de coördinator, IB’er en schoolleider? Hoe verhoudt de onderbouw zich tot de doorgaande lijn naar groep 3 t/m 8? Op welke wijze creëren we een lerende organisatie in de onderbouw?

Onderdelen van de training:

 • ontwikkelingskenmerken jonge kind

 • cyclus Opbrengstgericht werken

 • effectieve factoren in het onderwijs aan jonge kinderen

 • doorgaande lijn peuters-kleuters-groep 3

 • visie en beleid

 • teamcultuur en teamontwikkeling


Opbrengsten:

Na deze training is de leidinggevende in staat om:

 • beleid te ontwikkelen, met behoud van het specifieke karakter van het jonge kind.

 • een inschatting te maken tijdens groepsbezoeken in groep 1 en 2 of de juiste activiteiten op de juiste manier plaatsvinden.

 • de juiste vragen te stellen over leren en ontwikkelen en planmatig handelen tijdens (functionerings/beoordelings)gesprekken met leraren groep 1 en 2.

 • leiding te geven aan een doorgaande lijn peuters – kleuters – groep 3 (t/m 8).


Inschrijven
28 aug

Post-hbo-opleiding De toekomstbewuste schoolleider – Helmond – Start 28 augustus 2018

post-hbo-opleiding

Opleiding Vakbekwaam schoolleider PO in 2 jaar.Bezoek de gratis informatieavond: maandag 6 april 2018 in Helmond of woensdag 18 april in Utrecht.
Download de brochure.Download de brochure.Onze visie op Toekomstbewust leiderschap


In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders. Schoolleiders die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.


Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien op het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.‘Groot denken en klein doen’, zo zien wij het schoolleiderschap.


Het visionair, meeslepend, vooruitstrevend en toekomstbewust denken van de schoolleider vormt de basis voor het concrete handelen om de schoolontwikkeling, in het juiste tempo met de juiste mensen in de snel veranderende omgeving vorm te geven.


Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties in te richten en te borgen in de school!Deze opleiding is bedoeld voor


Ambitieuze onderwijsprofessionals die:
 • zich in twee jaar willen voorbereiden op een functie als schoolleider;

 • zich willen ontwikkelen tot leiders in verandering;

 • die leiding willen geven aan een organisatie waarin zij leerkrachten helpen zich lerend op te stellen, ouders stimuleren zich betrokken te voelen en leerlingen met plezier naar school doen laten gaan;

 • een hoge mate van eigenaarschap heel normaal vinden.


Dit bieden wij • Keuze uit twee locaties: Utrecht of Helmond.

 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team) processen en het schoolbeleid.

 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.

 • Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je organisatie en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!

 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de unieke leer- en presenteeromgeving via de OMJS-app en enkele uitgaven die je niet mag missen als schoolleider.


Inhoud en opbouw


De opleiding bestaat uit 8 modulen, verdeeld over 20 dagen in twee jaar.Inhoudelijke thema’s


1. Gedrag en houding, leiderschap en management


2. Onderzoek en rapportage


3. Strategisch management


4. Kwaliteitszorg


5. Aansturen van professionals


6. Verandermanagement


7. Lumpsum en ondernemerschap


8. Communiceren en PresenterenOpbrengsten


Na onze opleiding:
 • Heb je een sterk ontwikkelde visiegerichte attitude;

 • Sta je stevig in relatie tot je omgeving;

 • Ben je je bewust van je maatschappelijke impact;

 • Toon je ondernemerschap;

 • Kun je de organisatie vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid;

 • Ben je in staat om strategieën te hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken;

 • Kun je de werkelijkheid vanuit verschillende denkmodellen benaderen en daar naar handelen.


Data


Schooljaar 2018-2019: Intake in week 25, 26 en 27 (2018)


Hele dagen (dinsdagen) tenzij anders vermeld.


Di 28/08/2018 - 25/09/2018 (1/2 dag) - 23/10/2018 - 20/11/2018 - 04/12/2018 (1/2 dag) - 15/01/2019 - 05/02/2019 (1/2 dag) - 26/02/2019 - 09/04/2019 - 14/05/2019 - 18/06/2019 (1/2 dag) - 27/08/2019 - 24/09/2019 (1/2 dag) - 22/10/2019 - 19/11/2019 - 03/12/2019 (1/2 dag) - 14/01/2020 - 04/02/2020 (1/2 dag) - 03/03/2020 - 07/04/2020 - 12/05/2020 - 16/06/2020 (1/2 dag)

Eindgesprekken in week 22, 23, 24 (2020).


Geregistreerd bij het schoolleidersregister.

Prijs


€ 9500,- exclusief studiemateriaal/literatuur.Facturering


50% van het totaalbedrag wordt aan het begin van het eerste studiejaar gefactureerd (juli 2018). Het resterende bedrag wordt aan het begin van het tweede studiejaar gefactureerd (juli 2019).

Toelatingseisen


Je bent:

 • In bezit van een relevant hbo-diploma (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan)

 • Werkzaam in het onderwijs (bijvoorbeeld: po-vo-mbo)

 • Een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren

 • Een intakegesprek waarin motivatie, ontwikkelingsniveau (met betrekking tot het schoolleiderschap) studie-ervaring en ambitie van de student onderwerp van gesprek zijn.


Voor geïnteresseerden in deze opleiding en het vereiste hbo-diploma hebben maar geen onderwijservaring is een assessment (bij start opleiding) een verplicht onderdeel van de studie. Bij vragen kun je contact opnemen met info@onderwijsmaakjesamen.nl

Gecertificeerd door


Deze opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dit betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor je registratie in het schoolleidersregister.Nieuwsgierig naar onze visie op leren en opleiden?

Inschrijven
04 sep

Post-hbo-opleiding De toekomstbewuste schoolleider – Utrecht – Start 4 september 2018

post-hbo-opleiding

Opleiding Vakbekwaam schoolleider PO in 2 jaar.Bezoek de gratis informatieavond: maandag 6 april 2018 in Helmond of woensdag 18 april in Utrecht.Download de brochure.

Download de brochure.

Onze visie op Toekomstbewust leiderschap


In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders. Schoolleiders die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.


Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien op het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.‘Groot denken en klein doen’, zo zien wij het schoolleiderschap.


Het visionair, meeslepend, vooruitstrevend en toekomstbewust denken van de schoolleider vormt de basis voor het concrete handelen om de schoolontwikkeling, in het juiste tempo met de juiste mensen in de snel veranderende omgeving vorm te geven.


Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties in te richten en te borgen in de school!Deze opleiding is bedoeld voor


Ambitieuze onderwijsprofessionals die:
 • zich in twee jaar willen voorbereiden op een functie als schoolleider;

 • zich willen ontwikkelen tot leiders in verandering;

 • die leiding willen geven aan een organisatie waarin zij leerkrachten helpen zich lerend op te stellen, ouders stimuleren zich betrokken te voelen en leerlingen met plezier naar school doen laten gaan;

 • een hoge mate van eigenaarschap heel normaal vinden.


Dit bieden wij • Keuze uit twee locaties: Utrecht of Helmond.

 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team) processen en het schoolbeleid.

 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.

 • Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je organisatie en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!

 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de unieke leer- en presenteeromgeving via de OMJS-app en enkele uitgaven die je niet mag missen als schoolleider.


Inhoud en opbouw


De opleiding bestaat uit 8 modulen, verdeeld over 20 dagen in twee jaar.Inhoudelijke thema’s


1. Gedrag en houding, leiderschap en management


2. Onderzoek en rapportage


3. Strategisch management


4. Kwaliteitszorg


5. Aansturen van professionals


6. Verandermanagement


7. Lumpsum en ondernemerschap


8. Communiceren en PresenterenOpbrengsten


Na onze opleiding:
 • Heb je een sterk ontwikkelde visiegerichte attitude;

 • Sta je stevig in relatie tot je omgeving;

 • Ben je je bewust van je maatschappelijke impact;

 • Toon je ondernemerschap;

 • Kun je de organisatie vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid;

 • Ben je in staat om strategieën te hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken;

 • Kun je de werkelijkheid vanuit verschillende denkmodellen benaderen en daar naar handelen.


Data


Schooljaar 2018-2019: Intake in week 25, 26 en 27 (2018)


Hele dagen (dinsdagen) tenzij anders vermeld.


Di 04/09/2018 - 02/10/2018 (1/2 dag) - 30/10/2018 - 27/11/2018 - 11/12/2018 (1/2 dag) - 22/01/2019 - 12/02/2019 (1/2 dag) - 12/03/2019 - 16/04/2019 - 16/04/2019 - 21/05/2019 - 25/06/2019 (1/2 dag) - 03/09/2019 - 01/10/2019(1/2 dag) - 29/10/2019 - 26/11/2019 - 10/12/2019 (1/2 dag) - 21/01/2020 - 11/02/2020 (1/2 dag) - 10/03/2020 - 14/04/2020 - 19/05/2020 - 23/06/2020 (1/2 dag)

Geregistreerd bij het schoolleidersregister.

Eindgesprekken in week 22, 23, 24 (2020).Prijs


€ 9500,- exclusief studiemateriaal/literatuur.Facturering


50% van het totaalbedrag wordt aan het begin van het eerste studiejaar gefactureerd (augustus 2018). Het resterende bedrag wordt aan het begin van het tweede studiejaar gefactureerd (augustus 2019).

Toelatingseisen


Je bent:

 • In bezit van een relevant hbo-diploma (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan)

 • Werkzaam in het onderwijs (bijvoorbeeld: po-vo-mbo)

 • Een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren

 • Een intakegesprek waarin motivatie, ontwikkelingsniveau (met betrekking tot het schoolleiderschap) studie-ervaring en ambitie van de student onderwerp van gesprek zijn.


Voor geïnteresseerden in deze opleiding en het vereiste hbo-diploma hebben maar geen onderwijservaring is een assessment (bij start opleiding) een verplicht onderdeel van de studie. Bij vragen kun je contact opnemen met info@onderwijsmaakjesamen.nl

Gecertificeerd door


Deze opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dit betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor je registratie in het schoolleidersregister.Nieuwsgierig naar onze visie op leren en opleiden?

Inschrijven
13 sep

Schoolplan ‘light’

Training

Inclusief: lunch & Leiding geven aan mezelf

Het in concept ‘vullen’ van het schoolplan ‘light’ (zo’n 14 A4-tjes, 6 hoofdstukken, inclusief wettelijke eisen (augustus 2017)) is de kern van dit traject. Samen werken, samen leren, de collegiale dialoog en vooral veel praten/denken over de toekomst van het onderwijs op ieders school staan deze training centraal. Daarnaast krijgen deelnemers ‘tips en tools’ mee over hoe ze hun team(s) op inspirerende wijze (mede) eigenaar van het schoolplan ‘light’ kunnen maken. Diverse voorbeeld documenten die aan het schoolplan gerelateerd kunnen worden zoals een interne kwaliteitsanalyse en een meerjarenplan zullen deze training gedeeld en uitgewisseld worden. Het schoolplan ‘light is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:


 1. De school en haar omgeving

 2. Uitgangspunten bestuur

 3. Ons schoolconcept

 4. Wettelijke opdrachten

 5. Analyse van de kwaliteit van de school

 6. Lange termijn-ontwikkelingen


Na afloop zijn:

 • de inhoud en wettelijke kaders van het Schoolplan ‘light’ duidelijk;

 • is het voorwerk voor het Schoolplan ‘light’ op het einde van de dag gedaan, de vervolgstappen (inclusief inhouden) zijn helder;

 • hebben de deelnemers tips en tools gekregen en gedeeld over hoe ze het schoolteam (mede)eigenaar van het Schoolplan ‘light’ kunnen maken.


Deze bijeenkomst kan ook in-company (met bijvoorbeeld alle scholen van een stichting) worden gegeven.

Inschrijven
18 sep

Herregistratiemodule Maatschappelijk ondernemerschap – Utrecht – Start 18 september 2018

Herregistratiemodules

Inclusief: het boek 'Ouderbetrokkenheid 3.0' + waardebon van € 75,- voor het aanschaffen van boeken.

De school staat centraal in de maatschappij en daarmee dient zij continu af te stemmen met haar omgeving. Dit vraagt om maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de schoolleider.

Van de schoolleider wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verwacht in alle landelijke en regionale ontwikkelingen. In vijf studiedagen wordt toegewerkt naar een omgevingsplan waarin de schoolleider de eigen omgeving in kaart brengt en vastlegt hoe om te gaan met alle ontwikkelingen in relatie tot de verschillende stakeholders van de school.

De verschillende relaties worden uit diverse theoretische achtergronden beschouwd en geanalyseerd. Met behulp van diezelfde theorieën wordt er focus aangebracht in de relatie met ouders, bestuur en organisaties. Welk gedrag wordt er extern van de schoolleider verwacht en wat betekent dat voor het interne handelen van diezelfde schoolleider?

Per bijeenkomst wordt er vanuit elke relatie een deel van het omgevingsplan opgebouwd. De communicatie krijgt daarbij expliciete aandacht vanuit de kennis en vaardigheden van authentiek profileren.

Aanwezigheidsverplichting


Voor het ontvangen van het certificaat voor de herregistratie dient voldaan te zijn aan de aanwezigheidsverplichting (80%). Deze norm geldt voor de 5 studiedagen binnen dezelfde groep.


Mocht u wegens omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om binnen de gestelde periode aan deze norm te voldoen, dan kunt u zich aanmelden voor een nieuwe groep binnen deze module. Hiervoor geldt dan wederom een aanwezigheidsverplichting van 80%.

Certificering


De module ‘Maatschappelijk Ondernemerschap’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘In relatie staan tot de omgeving’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
29 jan

Herregistratiemodule Maatschappelijk ondernemerschap – Utrecht – Start 29 januari 2019

Herregistratiemodules

Inclusief: het boek 'Ouderbetrokkenheid 3.0' + waardebon van € 75,- voor het aanschaffen van boeken.

De school staat centraal in de maatschappij en daarmee dient zij continu af te stemmen met haar omgeving. Dit vraagt om maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de schoolleider.

Van de schoolleider wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verwacht in alle landelijke en regionale ontwikkelingen. In vijf studiedagen wordt toegewerkt naar een omgevingsplan waarin de schoolleider de eigen omgeving in kaart brengt en vastlegt hoe om te gaan met alle ontwikkelingen in relatie tot de verschillende stakeholders van de school.

De verschillende relaties worden uit diverse theoretische achtergronden beschouwd en geanalyseerd. Met behulp van diezelfde theorieën wordt er focus aangebracht in de relatie met ouders, bestuur en organisaties. Welk gedrag wordt er extern van de schoolleider verwacht en wat betekent dat voor het interne handelen van diezelfde schoolleider?

Per bijeenkomst wordt er vanuit elke relatie een deel van het omgevingsplan opgebouwd. De communicatie krijgt daarbij expliciete aandacht vanuit de kennis en vaardigheden van authentiek profileren.

Aanwezigheidsverplichting

Voor het ontvangen van het certificaat voor de herregistratie dient voldaan te zijn aan de aanwezigheidsverplichting (80%). Deze norm geldt voor de 5 studiedagen binnen dezelfde groep.


Mocht u wegens omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om binnen de gestelde periode aan deze norm te voldoen, dan kunt u zich aanmelden voor een nieuwe groep binnen deze module. Hiervoor geldt dan wederom een aanwezigheidsverplichting van 80%.

Certificering


De module ‘Maatschappelijk Ondernemerschap’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘In relatie staan tot de omgeving’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten