Dossiers: Taal/Lezen

Informatie over Taal/Lezen

Een goede taalontwikkeling vormt de basisvoor succesvol leren. Het is de kunst om verschillende (taal)onderdelen op school met elkaar te verbinden. Van taal in de onderbouw, technisch lezen en begrijpend lezen tot woordenschat, spellen en stellen. In samenhang vormen ze de basis voor een goede mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling.

In de trainingen bij Onderwijs Maak Je Samen staat een passende didactiek centraal. Vaste onderdelen zijn: kennis nemen van leerlijnen, effectieve instructies en feedback, activerende werkvormen voor kinderen, zelf vaardig worden in de didactiek en weten wanneer welke didactiek toe te passen. Je doet in de trainingen zowel theoretische als praktische informatie op, we werken veel interactief en er is alle ruimte voor uitwisseling met elkaar.

Onze focus ligt naast jouw eigen professionalisering ook bij de vertaalslag naar een actieplan voor jouw school of werksetting.

“Taal is de motor van het leren.”

Evenementen

12 sep

Training Taal in de onderbouw – Helmond – Start 12 september 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek en 5 minuten taal.

Taal speelt een belangrijke rol in het beleven en ontdekken van de wereld en geeft het kind de mogelijkheid om zich te uiten, om contact te maken met anderen en om nieuwe taal en kennis op te doen. Het is dus van belang om als professional goed zicht te hebben op de taalontwikkeling van het jonge kind, zodat je de vertaling naar de dagelijkse praktijk kunt maken. Daarnaast is het van belang een passend taalaanbod te kunnen creëren voor VVE-kinderen binnen je groep.

Inhoud:

In drie bijeenkomsten leer je hoe de taalinhouden, doelen, leeromgeving, activiteiten en vaardigheden met elkaar verbonden worden, hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen en gericht kunt werken aan een aanbod voor je VVE-kinderen binnen je groep. De cyclus van opbrengstgericht werken loopt als een rode draad door de bijeenkomsten en zorgt ervoor dat je een concrete verbinding kunt maken met de eigen praktijk van themaplanningen, groepsplannen en evaluaties.

Onderdelen van de training:


 • Taaldoelen jonge kind, waar liggen de accenten?

 • Een taal stimulerende leeromgeving

 • Effectieve didactiek en interactie

 • Werken aan doelen: interactief voorlezen

 • Differentiëren bij interactief voorlezen

 • Werken aan doelen: kansen grijpen

 • Verschillende woordenschatten

 • Incidentele woordenschatstimulering en differentiatie

 • Doorgaande lijn begrijpend luisteren/lezen groep 1-8


Opbrengsten:

 • Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan in de ontwikkeling van het jonge kind (peuter - kleuter).

 • Je kunt vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving inrichten met aandacht voor de verschillende niveaus van leren.

 • Je bent in staat om te differentiëren in je taalaanbod (van extra ondersteuning tot taalverrijking in kringen en hoeken).


Inschrijven
13 sep

Training Taal in de onderbouw – Utrecht – Start 13 september 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek en 5 minuten taal.

Taal speelt een belangrijke rol in het beleven en ontdekken van de wereld en geeft het kind de mogelijkheid om zich te uiten, om contact te maken met anderen en om nieuwe taal en kennis op te doen. Het is dus van belang om als professional goed zicht te hebben op de taalontwikkeling van het jonge kind, zodat je de vertaling naar de dagelijkse praktijk kunt maken. Daarnaast is het van belang een passend taalaanbod te kunnen creëren voor VVE-kinderen binnen je groep.

Inhoud:

In drie bijeenkomsten leer je hoe de taalinhouden, doelen, leeromgeving, activiteiten en vaardigheden met elkaar verbonden worden, hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen en gericht kunt werken aan een aanbod voor je VVE-kinderen binnen je groep. De cyclus van opbrengstgericht werken loopt als een rode draad door de bijeenkomsten en zorgt ervoor dat je een concrete verbinding kunt maken met de eigen praktijk van themaplanningen, groepsplannen en evaluaties.

Onderdelen van de training:


 • Taaldoelen jonge kind, waar liggen de accenten?

 • Een taal stimulerende leeromgeving

 • Effectieve didactiek en interactie

 • Werken aan doelen: interactief voorlezen

 • Differentiëren bij interactief voorlezen

 • Werken aan doelen: kansen grijpen

 • Verschillende woordenschatten

 • Incidentele woordenschatstimulering en differentiatie

 • Doorgaande lijn begrijpend luisteren/lezen groep 1-8


Opbrengsten:

 • Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan in de ontwikkeling van het jonge kind (peuter - kleuter).

 • Je kunt vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving inrichten met aandacht voor de verschillende niveaus van leren.

 • Je bent in staat om te differentiëren in je taalaanbod (van extra ondersteuning tot taalverrijking in kringen en hoeken).


Inschrijven
13 sep

Training Specialist Begrijpend Lezen – Helmond – Start 13 september 2017

Training

Inclusief: Bij module Hardopdenkend leren lezen: het boek Hardopdenkend leren lezen. Bij module Woordenschat: het boek Veel gestelde vragen bij woordenschatonderwijs.

Verbeter je begrijpend leesonderwijs door de didactiek van het hardop denkend leren te gebruiken samen met een activerend basisaanbod.

Verbeter je woordenschatonderwijs door je bewust te worden van de drie woordgroepen en de bijpassende didactieken.

Data:

Begrijpend lezen:


 • Woe 13 september 2017

 • Woe 25 oktober 2017

 • Woe 15 november 2017


Woordenschat:

 • Woe 10 januari 2018

 • Woe 24 januari 2018

 • Woe 7 maart 2018


Inhoud:

Hoe leer je leerlingen een tekst te beleven waardoor ze deze beter begrijpen? Welke lees- en denkstrategieën en welke vaardigheden zijn voor de leerling het meest efficiënt om in te zetten bij het komen tot begrip van een tekst? Hoe zorg je ervoor dat je investering in begrijpend lezen in de groep daadwerkelijk merkbaar wordt in resultaten, toetsen en bij andere vakken?

De training ‘Specialist Begrijpend Lezen’ bestaat uit twee modules:

In de module Hardop denkend lezen leer je de uitgangspunten kennen van het hardop denkend lezen. Je ziet voorbeelden en je ervaart deze didactiek zelf. Je kent de leerdoelen voor begrijpend lezen en weet hoe je het basisaanbod van begrijpend zo kunt inrichten dat het gevarieerd en betekenisvol is voor kinderen. Je gaat zelf aan de slag met verschillende werkvormen bij verschillende tekstsoorten. We besteden aandacht aan de voorbeeldrol van de leraar (‘modelen’) en het volgen van de ontwikkeling bij kinderen. Niet alleen produktgericht (‘heb je alle vragen goed?’), maar vooral ook procesgericht (‘hoe denk jij?’). Middels een goede analyse is het differentiëren bij begrijpend lezen mogelijk. In de training bespreken we hoe je zowel zwakkere als betere lezers voldoende kunt bieden. Ook is er aandacht voor het belang van begrijpend luisteren in groep 1 tot en met groep 4, als voorloper van begrijpend lezen.

In de module Woordenschat leer je welke aspecten binnen het woordenschatonderwijs fundamenteel zijn om aandacht aan te besteden. We bespreken het verschil tussen impliciete en expliciete aandacht voor woorden en je krijgt een veelheid aan voorbeelden hoe je hier in je dagelijks lesgeven invulling aan kunt geven. We delen informatie over de verschillende woordgroepen en de meest efficiënte woorddidactiek bij deze woordgroepen. We zetten in op het leren toepassen van lesactiviteiten en de integratie van woordenschataanpak in methodes en dagelijkse activiteiten. Alles met als doel een actief woordgebruik door leerlingen.

Je kunt je inschrijven voor de volledige training Specialist Begrijpend Lezen. Je ontvangt dan een certificaat voor Specialist Begrijpend Lezen.

Het volgen van slechts één van de twee  modules is ook mogelijk. Je ontvangt dan een deelcertificaat voor de module die je volgt.

Onderdelen training:

Begrijpend lezen:

 • doorgaande leerlijn incl. begrijpen luisteren

 • hardopdenkend leren lezen/ modellen

 • activerend basisaanbod

 • differentiatie

 • toetsing

 • koppeling naar eigen school


Woordenschat:

 • Impliciet en expliciet woordenschatonderwijs

 • Drie woordgroepen

 • Didactieken per woordgroep (o.a. activiteiten Beck, Verhallen, grafische modellen Op Woordenjacht, TPR methode, fasen in het voorlezen van een prentenboek)

 • Actieve woordgebruikers

 • Integratie met andere vakken

 • Toetsing


Opbrengsten:

Opbrengsten Module ‘Hardop denkend lezen’:

 • Je kent uitgangspunten van het hardopdenkend lezen en weet hoe je dit bij teksten en in een variatie aan werkvormen kunt inzetten.

 • Je kunt het model-leren toepassen.

 • Je kunt leerlingen gericht denkvaardigheden aanleren die breed toepasbaar zijn in andere vakken.

 • Je weet hoe je een kwalitatieve analyse kunt maken bij begrijpend lezen en hoe je dit kunt vertalen naar een gedifferentieerd aanbod in je groep.

 • Je brengt de actiepunten voor jouw school in beeld.


Module ‘Woordenschat’:

 • Je kent de uitgangspunten van effectief woordenschatonderwijs.

 • Je weet het verschil tussen impliciete en expliciete aandacht voor woorden en weet hoe je dit in je dagelijks onderwijs vorm kunt geven.

 • Je kunt woorden selecteren op woordgroep en weet de juiste didactiek en werkvormen in te zetten bij de woorden.

 • Je weet hoe je het woordgebruik bij leerlingen kunt stimuleren en volgen.

 • Je brengt de actiepunten voor jouw school in beeld.


Inschrijven
18 sep

Training Specialist Begrijpend Lezen – Utrecht – Start 18 september 2017

Training

Inclusief: Bij module Hardopdenkend leren lezen: het boek Hardopdenkend leren lezen. Bij module Woordenschat: het boek Veel gestelde vragen bij woordenschatonderwijs.

Verbeter je begrijpend leesonderwijs door de didactiek van het hardop denkend leren te gebruiken samen met een activerend basisaanbod.

Verbeter je woordenschatonderwijs door je bewust te worden van de drie woordgroepen en de bijpassende didactieken.

Data:

Begrijpend lezen:


 • Ma 18 september 2017

 • Ma 30 oktober 2017

 • Ma 20 november 2017


Woordenschat:

 • Ma 15 januari 2018

 • Ma 29 januari 2018

 • Ma 12 maart 2018


Inhoud:

Hoe leer je leerlingen een tekst te beleven waardoor ze deze beter begrijpen? Welke lees- en denkstrategieën en welke vaardigheden zijn voor de leerling het meest efficiënt om in te zetten bij het komen tot begrip van een tekst? Hoe zorg je ervoor dat je investering in begrijpend lezen in de groep daadwerkelijk merkbaar wordt in resultaten, toetsen en bij andere vakken?

De training ‘Specialist Begrijpend Lezen’ bestaat uit twee modules:

In de module Hardop denkend lezen leer je de uitgangspunten kennen van het hardop denkend lezen. Je ziet voorbeelden en je ervaart deze didactiek zelf. Je kent de leerdoelen voor begrijpend lezen en weet hoe je het basisaanbod van begrijpend zo kunt inrichten dat het gevarieerd en betekenisvol is voor kinderen. Je gaat zelf aan de slag met verschillende werkvormen bij verschillende tekstsoorten. We besteden aandacht aan de voorbeeldrol van de leraar (‘modelen’) en het volgen van de ontwikkeling bij kinderen. Niet alleen produktgericht (‘heb je alle vragen goed?’), maar vooral ook procesgericht (‘hoe denk jij?’). Middels een goede analyse is het differentiëren bij begrijpend lezen mogelijk. In de training bespreken we hoe je zowel zwakkere als betere lezers voldoende kunt bieden. Ook is er aandacht voor het belang van begrijpend luisteren in groep 1 tot en met groep 4, als voorloper van begrijpend lezen.

In de module Woordenschat leer je welke aspecten binnen het woordenschatonderwijs fundamenteel zijn om aandacht aan te besteden. We bespreken het verschil tussen impliciete en expliciete aandacht voor woorden en je krijgt een veelheid aan voorbeelden hoe je hier in je dagelijks lesgeven invulling aan kunt geven. We delen informatie over de verschillende woordgroepen en de meest efficiënte woorddidactiek bij deze woordgroepen. We zetten in op het leren toepassen van lesactiviteiten en de integratie van woordenschataanpak in methodes en dagelijkse activiteiten. Alles met als doel een actief woordgebruik door leerlingen.

Je kunt je inschrijven voor de volledige training Specialist Begrijpend Lezen. Je ontvangt dan een certificaat voor Specialist Begrijpend Lezen.

Het volgen van slechts één van de twee  modules is ook mogelijk. Je ontvangt dan een deelcertificaat voor de module die je volgt.

Onderdelen training:

Begrijpend lezen:

 • doorgaande leerlijn incl. begrijpen luisteren

 • hardopdenkend leren lezen/ modellen

 • activerend basisaanbod

 • differentiatie

 • toetsing

 • koppeling naar eigen school


Woordenschat:

 • Impliciet en expliciet woordenschatonderwijs

 • Drie woordgroepen

 • Didactieken per woordgroep (o.a. activiteiten Beck, Verhallen, grafische modellen Op Woordenjacht, TPR methode, fasen in het voorlezen van een prentenboek)

 • Actieve woordgebruikers

 • Integratie met andere vakken

 • Toetsing


Opbrengsten:

Opbrengsten Module ‘Hardop denkend lezen’:

 • Je kent uitgangspunten van het hardopdenkend lezen en weet hoe je dit bij teksten en in een variatie aan werkvormen kunt inzetten.

 • Je kunt het model-leren toepassen.

 • Je kunt leerlingen gericht denkvaardigheden aanleren die breed toepasbaar zijn in andere vakken.

 • Je weet hoe je een kwalitatieve analyse kunt maken bij begrijpend lezen en hoe je dit kunt vertalen naar een gedifferentieerd aanbod in je groep.

 • Je brengt de actiepunten voor jouw school in beeld.


Module ‘Woordenschat’:

 • Je kent de uitgangspunten van effectief woordenschatonderwijs.

 • Je weet het verschil tussen impliciete en expliciete aandacht voor woorden en weet hoe je dit in je dagelijks onderwijs vorm kunt geven.

 • Je kunt woorden selecteren op woordgroep en weet de juiste didactiek en werkvormen in te zetten bij de woorden.

 • Je weet hoe je het woordgebruik bij leerlingen kunt stimuleren en volgen.

 • Je brengt de actiepunten voor jouw school in beeld.


Inschrijven
31 jan

Training Taal in de onderbouw – Utrecht – Start 31 januari 2018

Training

Inclusief: Mijn notitieboek en 5 minuten taal.

Taal speelt een belangrijke rol in het beleven en ontdekken van de wereld en geeft het kind de mogelijkheid om zich te uiten, om contact te maken met anderen en om nieuwe taal en kennis op te doen. Het is dus van belang om als professional goed zicht te hebben op de taalontwikkeling van het jonge kind, zodat je de vertaling naar de dagelijkse praktijk kunt maken. Daarnaast is het van belang een passend taalaanbod te kunnen creëren voor VVE-kinderen binnen je groep.

Inhoud:

In drie bijeenkomsten leer je hoe de taalinhouden, doelen, leeromgeving, activiteiten en vaardigheden met elkaar verbonden worden, hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen en gericht kunt werken aan een aanbod voor je VVE-kinderen binnen je groep. De cyclus van opbrengstgericht werken loopt als een rode draad door de bijeenkomsten en zorgt ervoor dat je een concrete verbinding kunt maken met de eigen praktijk van themaplanningen, groepsplannen en evaluaties.

Onderdelen van de training:


 • Taaldoelen jonge kind, waar liggen de accenten?

 • Een taal stimulerende leeromgeving

 • Effectieve didactiek en interactie

 • Werken aan doelen: interactief voorlezen

 • Differentiëren bij interactief voorlezen

 • Werken aan doelen: kansen grijpen

 • Verschillende woordenschatten

 • Incidentele woordenschatstimulering en differentiatie

 • Doorgaande lijn begrijpend luisteren/lezen groep 1-8


Opbrengsten:

 • Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan in de ontwikkeling van het jonge kind (peuter - kleuter).

 • Je kunt vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving inrichten met aandacht voor de verschillende niveaus van leren.

 • Je bent in staat om te differentiëren in je taalaanbod (van extra ondersteuning tot taalverrijking in kringen en hoeken).


Inschrijven
06 feb

Training Taal in de onderbouw – Helmond – Start 6 februari 2018

Training

Inclusief: Mijn notitieboek en 5 minuten taal.

Taal speelt een belangrijke rol in het beleven en ontdekken van de wereld en geeft het kind de mogelijkheid om zich te uiten, om contact te maken met anderen en om nieuwe taal en kennis op te doen. Het is dus van belang om als professional goed zicht te hebben op de taalontwikkeling van het jonge kind, zodat je de vertaling naar de dagelijkse praktijk kunt maken. Daarnaast is het van belang een passend taalaanbod te kunnen creëren voor VVE-kinderen binnen je groep.

Inhoud:

In drie bijeenkomsten leer je hoe de taalinhouden, doelen, leeromgeving, activiteiten en vaardigheden met elkaar verbonden worden, hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen en gericht kunt werken aan een aanbod voor je VVE-kinderen binnen je groep. De cyclus van opbrengstgericht werken loopt als een rode draad door de bijeenkomsten en zorgt ervoor dat je een concrete verbinding kunt maken met de eigen praktijk van themaplanningen, groepsplannen en evaluaties.

Onderdelen van de training:


 • Taaldoelen jonge kind, waar liggen de accenten?

 • Een taal stimulerende leeromgeving

 • Effectieve didactiek en interactie

 • Werken aan doelen: interactief voorlezen

 • Differentiëren bij interactief voorlezen

 • Werken aan doelen: kansen grijpen

 • Verschillende woordenschatten

 • Incidentele woordenschatstimulering en differentiatie

 • Doorgaande lijn begrijpend luisteren/lezen groep 1-8


Opbrengsten:

 • Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan in de ontwikkeling van het jonge kind (peuter - kleuter).

 • Je kunt vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving inrichten met aandacht voor de verschillende niveaus van leren.

 • Je bent in staat om te differentiëren in je taalaanbod (van extra ondersteuning tot taalverrijking in kringen en hoeken).


Inschrijven
26 feb

Training Specialist Spelling en Stellen – Utrecht – Start 26 februari 2018

Training

Een goede spelling is nodig om een boodschap naar een ander over te brengen en/of om je expressie te tonen. Bewuste spellers worden betere schrijvers. En goede creatieve schrijvers zijn bewuste spellers. Ook in een steeds meer digitale leer- en leefomgeving blijft goed spelling- en stelonderwijs belangrijk.

Inhoud:

Eerst de klank en dan pas het teken!

Investeren in spellingbewustzijn, een effectieve instructie en feedback tijdens de spellinglessen, het goed doorgronden van de spellingcategorieën (in de methode) en een eigen goed ontwikkelde spellingvaardigheid zijn fundamenten voor effectieve spellinglessen en verbetering van spellingresultaten.

Tijdens deze training leer je wat werkt voor goed spellingonderwijs. We bespreken doorgaande leerlijnen en vertalen deze naar ik-doelen voor leerlingen en effectieve spellingaanpakken. Je gaat oefenen met het maken van een goede kwalitatieve spellinganalyse, waarna je de onderwijsbehoeften van leerlingen nog specifieker in beeld brengt. Je verkent welke handvatten als uitgangspunt kunnen dienen voor een (diagnostisch) gesprek met je leerlingen en je leert op welke wijze de leerkracht een positieve invloed heeft op een effectieve spellinginstructie. We bespreken en zien voorbeelden van effectieve instructie en procesgerichte feedback (Wat zeg je? Wat doe je?) en er is uitwisseling over de succeservaringen uit de onderwijspraktijk. Er is ook aandacht voor de werkwoordspelling. We bekijken hoe een spellingmethode zo effectief mogelijk kan worden ingezet en wisselen ideeën uit over de transfer van de geleerde spelling naar andere schrijfmomenten.

Rondom stellen leer je de 5 fasen binnen het creatieve schrijfproces en weet je waar een functionele schrijfopdracht aan voldoet. We verkennen de richtlijnen in aanbod, tijd, tekstsoort en functionele activiteiten binnen het stelonderwijs. We praten uitgebreid over de schrijfomgeving, schrijfdoelen, tekstssoorten en schrijfactiviteiten, zodanig dat deze doelgericht, functioneel en betekenisvol zijn voor leerlingen. Ook het stimuleren van formuleervaardigheden bij leerlingen en de beoordelingscriteria binnen stelonderwijs komen aan de orde tijdens deze training.

Onderdelen:

 • de leerlijn spelling

 • ik-doelen voor leerlingen

 • concreet spellinggedrag

 • stappenplan spelling

 • spellinganalyse, leerlingen volgen

 • effectieve spellingles (kijkwijzer)

 • differentiatie

 • dyslectische leerlingen ondersteunen

 • methodes en spellingaanpakken

 • schrijfmotivatie

 • 5 schrijffasen

 • schrijven voor publiek

 • methodes voor stellen

 • rol van de leerkracht tijdens stelonderwijs

 • formuleervaardigheid stimuleren

 • beoordelingscriteria stellen

 • vertaalslag naar beleid


Opbrengsten:

 • Je kent de leerlijn spelling en bent in staat om een kwalitatieve spellinganalyse te maken en deze te vertalen naar individuele leerdoelen voor leerlingen (ik-doelen).

 • Je weet wat ertoe doet in een effectieve spellingles: doelgerichte instructie en procesgerichte feedback aan leerlingen, met aandacht voor differentiatie en specifieke spellinginterventies;

 • Je kent de valkuilen van de methode en kunt de methode haalbaar en gedegen (leren) inzetten;

 • Je bent in staat om leerlingen te richten op hun spellingbewustzijn en stelt correct spellen ook bij toegepast spellen centraal;

 • Je weet wat werkt in onderwijs in werkwoordspelling;

 • Je weet wat de onderwijsbehoeften zijn van dyslectische leerlingen en hoe je instructie en aanbod hierop afstemt;

 • Je weet wat nodig is om van leerlingen goede, creatieve en kritische schrijvers te maken;

 • Je weet waar goed en functioneel stelonderwijs aan moet voldoen;

 • Je kent de ‘schrijfroute’ die leerlingen in het schrijfproces doorlopen en weet hoe je gericht ‘modelen’ en leerkrachthandelen in de verschillende fasen van het schrijfproces vorm kunt geven;

 • Je kent een variatie aan schrijfactiviteiten die doelgericht, functioneel en betekenisvol zijn. Transfer naar en integratie met andere vakken / projecten zijn hierbij speerpunt;

 • Je hebt de beoordelingscriteria binnen stelonderwijs scherp en weet hierbij ook peer-tutoring in te zetten.


Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten