Hoe speel je het spel?

Starttips

Het spel kan gestart worden met verschillende opwarmers. Hieronder staan tips:

Video’s

De inhoud van de zeven vaardigheden van de 21e eeuw.

Veranderende maatschappij en school

Wist je dat al?

Spelsuggestie

Deze spelvorm zorgt dat je een gezamenlijk beeld krijgt in wat de vaardigheden betekenen.

 1. Pak de kaarten waarop de losse begrippen staan vermeld die betrekking hebben op de vaardigheid.
 2. Leg één kaart daarvan, met de kant van de losse begrippen naar boven, in het midden van een vel papier.
 3. Maak een mindmap rondom de vaardigheid en de begrippen.
 4. Lees de achterkant met de definitie voor en bespreek de reflectievragen.

Tips om vooraf over na te denken:
Bedenk welke werkvorm het passend is bij de groep

Kies voor kleine groepen als…

 • Je van iedereen een actieve bijdrage verwacht
 • Je in een korte tijd verschillende meningen wilt peilen
 • Je elke vaardigheid aanbod wilt laten komen

Kies voor grote groepen als..

 • Je graag met iedereen een discussie wilt houden.
 • Je alle meningen samen wilt laten komen.

Bedenk of je de discussie wilt documenteren. Dit kan waardevol zijn voor een later tijdstip. Dit kan bijvoorbeeld door:

 • Mindmap te laten maken van de discussie
 • Één iemand laten noteren wat er gezegd wordt.
 • Het geluid opnemen
 • De discussie te filmen

Spelvormen

Top 7 van de vaardigheden
Deze spelvorm zorgt ervoor dat leerkrachten een verandering binnen enkele vaardigheden kunnen bepalen.

 1. Speel eerst de spelvorm met definitiekaarten.
 2. Laat iedere speler een top 7 maken van de vaardigheden. De belangrijkste vaardigheid komt op 1. De minst belangrijkste op 7.
 3. Scoor de vaardigheden die op 1 staan met 7 punten, de vaardigheden die op 2 staan met 6 punten etc.
 4. Tel vervolgens alle scores bij elkaar op. Hieruit zal een top 7 ontstaan van.
 5. Ga daarna met de top 3 afspraken (SMART geformuleerd) maken over wat er morgen gaat veranderen in school (Tip: gebruik de actiekaart om gerichte afspraken te maken op leerling, leerkracht en schoolniveau).

Tips voor de spelleider

 • Leid het spel kort in.
 • Geef leerkrachten niet te veel tijd om na te denken. De eerste ingeving is het belangrijkste.
 • Zorg dat er concrete afspraken op papier komen te staan.

Lagerhuisdebat
Deze spelvorm biedt de mogelijkheid om met een grote groep te debatteren over de vaardigheden van de 21e eeuw. Dit is een goed vervolg op de stellingenwandeling.

 1. Een gespreksleider leest een stelling voor.
 2. Aan de ene zijde van de gespreksleider gaan de spelers staan die vinden dat het antwoord op deze stelling WAAR is; aan de andere zijde gaan de spelers staan die vinden dat het antwoord op de stelling NIET WAAR is.
 3. Er ontstaat een discussie over de argumenten tussen voor- en tegenstanders.
 4. Na 5 minuten onderbreekt de gespreksleider de discussie en leest de toelichting voor op de achterkant van de kaart.
 5. Hierop volgt een korte reflectie met het team.
 6. Er kan gestart worden met een nieuwe stelling.

Tips voor de spelleider

 • Zorg dat je de leiding behoud. Geef dus ook aan dat jij het spel leidt.
 • Zorg dat verschillende leerkrachten aan bod komen om te praten. Zeg dus tegen personen die vaak het woord willen nemen dat nu iemand de kans krijgt.
 • Speel af en toe ‘de advocaat van de duivel’. Op deze manier kun je leerkrachten duidelijker laten verwoorden waarom er bepaalde meningen hebben.

Sneeuwbal
Deze spelvorm zorgt ervoor dat er een discussie kan plaats vinden van leerkrachtniveau naar schoolniveau.

 1. Lees een stelling op of speel de kaarten van één vaardigheid.
 2. Leerkrachten gaan individueel hun mening met argumenten voorbereiden.
 3. In tweetallen gaan leerkrachten de argumenten uitwisselen en discussiëren om mogelijk een eenduidige mening te krijgen.
 4. In viertallen gaan leerkrachten met elkaar uitleggen welke mening ze hebben. Vervolgens gaan ze bepalen welke sterke en zwakke argumenten er zijn om tot één mening te komen.
 5. Alle teamleden gaan in discussie om mogelijke conclusies vast te leggen voor het hele team.

Tips voor de leerkrachten:

 • Vinden leerkrachten het moeilijk om hun eigen mening op te schrijven? Prikkel ze door o.a. de volgende vragen: Hoe is er op dit moment in de klas aandacht voor deze vaardigheid? Zou hier verbeteringen in kunnen plaats vinden? Waarom vind jij deze vaardigheid belangrijk/niet belangrijk?
 • Zijn er leerkrachten die het totaal niet eens met elkaar zijn? Probeer dan te zorgen dat er een overeenstemming komt. Ga niet kijken naar de tegenstellingen, maar zoek naar de overeenkomsten in de doelen die ze stellen. Daarna kan er gezocht worden naar mogelijke oplossingen waar beide partijen het over eens zijn.

Digitaal schoolbord
Hiermee kan een beter beeld te worden verkregen waar de discussiepunten liggen in je team. Er is apparatuur voor het digitaal schoolbord, waardoor leerkrachten kunnen stemmen met een stemkastje. Het is hierdoor meteen voor iedereen zichtbaar waar de discussiepunten liggen.

 1. Zet de apparatuur qua stemkastjes gereed.
 2. Geef iedere leerkracht een stemkastje.
 3. Laat leerkrachten stemmen bij verschillende stellingen (van 1 (helemaal oneens) tot en met 5 (helemaal eens)).
 4. Kijk waar de discussie het meeste nodig is en ga daar met elkaar meteen over in discussie.

Tips voor de spelleider:

 • Zorg dat de apparatuur op tijd klaar staat.
 • Ga in op stellingen waar veel verschillende meningen in zijn.
 • Laat leerkrachten uit praten en zorg dat anderen hierop in gaan.

Placemat
Het gebruik van een placemat zorgt ervoor dat duidelijkheid komt in wat je eigen mening is. Daarna kan gezamenlijk worden vastgesteld wat jullie overeenkomsten in de meningen zijn.

 1. Maak groepen van 4 personen.
 2. Leg een stelling het midden van de tafel of stel de vraag waarom er aandacht voor een bepaalde vaardigheid moet zijn in jullie onderwijs.
 3. Ieder gaat in een hoek van het vel argumenten op schrijven.
 4. Bespreek daarna met elkaar de argumenten en schrijf in het midden van het vel de overeenkomsten tussen jullie vieren.
 5. Eventueel kun je daarna de uitkomsten met andere groepen bespreken.

Tips voor de spelleider

 • Stel een tijd vast voor het opstellen van de argumenten en het bespreken.
 • Zorg dat je genoeg tijd hebt om het aan elkaar te presenteren. Dit zorgt voor gezamenlijkheid in het team.

Verwerking

Collage/moodboard
Met een moodboard kun je een beeld weergeven waarin je ideeën en concepten zijn opgenomen. Je kunt een sfeer neerzetten over het onderwijs in de 21e eeuw
Een collage is een samenstelling van afbeeldingen en kreten die passen bij het onderwijs in de 21e eeuw. Alles kan worden meegenomen wat eventueel past in jullie ideeën.
Er zijn verschillende opties:

 1. Tekstcollage/moodboard: Door teksten, kreten en woorden in op te schrijven in een collage kan er visueel op papier worden weergeven wat jullie belangrijk vinden of welke ideeën jullie hebben bij één vaardigheid of onderwijs in de 21e eeuw.
 2. Beeldcollage/moodboard: Door het uitknippen en scheuren van foto’s, plaatjes en afbeeldingen kan er worden weergegeven wat ze in de discussie hebben ervaren of welke visie ze willen gaan uitstralen als school.

Mindmappen
Een mindmap zorgt voor een weergave van de besproken onderwerpen. Ook kan een mindmap naderhand gebruikt worden om in discussie met elkaar te gaan.

 1. Maak groepen van ongeveer 6 personen.
 2. Zet in het midden van het vel het onderwerp bijvoorbeeld ‘onderwijs in de 21e eeuw’.
 3. Zet de belangrijke onderwerpen in de eerste takken van de mindmap.
 4. Ga vervolgens deze takken aanvullen onderwerpen die hierin belangrijk zijn.
 5. Bespreek na het maken van de mindmap met andere groepen in welke mate deze overeen komen of ga met elkaar in discussie welke takken meer aandacht kunnen krijgen in school. Gebruik de actiekaart om afspraken hierover te maken.

Plakker brainstorm
Deze brainstorm kan er voor zorgen dat er op gestructureerde wijze gebrainstormd kan worden en zorgt ervoor dat er gerichte ideeën worden uitgewerkt. Op deze manier kan ieder teamlid een deelname hebben in de veranderingen/verbeteringen.

 1. Hang een vel papier op en schrijf er op: ‘verbeteringen in het onderwijs van de 21e eeuw’.
 2. Iedere leerkracht krijgt gele plakkers en schrijft op wat hij verbeteringen in het onderwijs in de 21e eeuw vind in je eigen school.
 3. Ga daarna de onderwerpen bepalen waarin de verbeteringen te plaatsen zijn.
 4. Stem welk onderwerp jullie het meest belangrijk vinden.
 5. Pak een nieuw vel en schrijf daar op: ‘ideeën om te veranderen’.
 6. Nu mag iedereen per plakker binnen het gekozen onderwerp ideeën geven hoe dit kan veranderen. Tip: zorg voor concrete ideeën die meteen uitgevoerd kunnen worden of actie in ondernomen kan worden.
 7. Maak daarna afspraken wie, wat en wanneer gaat uitvoeren om de ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren.

De ideale school
Dit zorgt ervoor dat er overleg plaats vindt over de uitstraling van de school en waar de kwaliteiten/verbeteringen liggen in de school. Tevens wordt hiermee duidelijk wat de school graag van het onderwijs in de 21e eeuw willen verwerken.

 1. Maak groepen van 4-6 personen.
 2. Laat elke groep een affiche of een tekening maken van de inrichting van hun ideale school in de 21e eeuw.
 3. Laat iedereen zijn ideeën presenteren aan elkaar.
 4. Benoem de overeenkomsten en de mogelijke uitwerking op deze ideeën.

De leerkracht in de visie van onderwijs in de 21e eeuw
Dit zorgt ervoor dat leerkrachten een duidelijker beeld krijgen over hun taak als leerkracht in het onderwijs van de 21e eeuw. Tevens is dit een aanleiding om een doel mee te nemen in hun eigen POP.

 1. Maak groepen van 4-6 personen.
 2. Leg een stuk behang of een groot vel papier op de grond en teken er een lichaam op.
 3. Laat ze in groepjes de ideale leerkracht voor in het onderwijs van de 21e eeuw tekenen en in kreten beschreven.
 4. Schrijf erbij welke kwaliteiten deze leerkrachten zullen bezitten.
 5. Bepaal in overleg met elkaar welke doelen jij zelf kan opstellen om aan je ideale leerkracht kan voldoen en neem dit op in je POP (SMART geformuleerd).

Muurkrant
Dit zorgt ervoor dat alle opgedane kennis uit het O21 spel verwerkt kan worden in groepjes, waarbij ook de houding tegenover het onderwijs in de 21e eeuw meegenomen kan worden.

 1. Maak groepen van 4-6 personen
 2. Laat ze bepalen welke onderwerpen ze bij het eigen onderwijs vinden passen en bij onderwijs in de 21e eeuw passen.
 3. Per onderwerp kan er een tekening, foto, stukje tekst, schema, etc. gemaakt worden.
 4. De muurkranten worden aan elkaar gepresenteerd.
 5. Benoem bij elkaar welke meningen en ideeën je deelt om zo tot uitwerking van bepaalde ideeën te komen.

Voorbeeldles
Om een concreet beeld te krijgen over hoe het onderwijs in de 21e eeuw uitgevoerd kan worden, kunnen leerkrachten in een groepje een les ontwerpen.

  1. Maak groepen van ongeveer 4 personen. Laat ieder groepje een vaardigheid kiezen.
  2. In een groepje kunnen leerkrachten een les in het teken van de vaardigheid opzetten.

Tip: vind je het moeilijk om zonder thema een les te ontwerpen? Pak een methode erbij en gebruik de les die je morgen wilt gaan geven. Verander deze, waardoor de vaardigheid centraal staat.

 1. Presenteer aan elkaar de verschillende lessen.
 2. Ga daarna met elkaar praten waarom deze lessen inspirerend zijn voor het onderwijs in de 21e eeuw.

Tips voor de spelleider

Tips vooraf aan de discussie

 • Bereid de discussie voor, door vooraf na te gaan waar discussie over zou kunnen plaats vinden en hoe je hier als spelleider op in kan gaan.
 • Kijk of je zelf de werkvorm boeiend en interessant vindt om te gebruiken. Als dit niet zo is, kun je beter een werkvorm kiezen die bij jou en je team past.
 • Stel met de leerkrachten de spelregels voor de discussie vast. Dit zorgt ervoor dat je gestructureerd te werk kan gaan.

Tips tijdens de discussie.

 • Bewaak de spelregels. Als je bijvoorbeeld bij het Lagerhuisdebat langer dan 5 minuten door gaat, zal dat vervolgens bij elke andere stelling ook gedaan worden. Door strikt te blijven in de opbouw behoud je de efficiëntie in de discussie.
 • Geef zelf het goede voorbeeld om er voor te zorgen dat leerkrachten dit ook over gaan nemen. Als jij wilt dat leerkrachten vragen gaan stellen, stel zelf dan goede vragen.

Tips voor na de discussie

 • Laat iemand de discussie samenvatten. Op deze manier heeft iedereen de onderwerpen uit een discussie nogmaals gehoord.
 • Laat iemand de discussiepunten opschrijven, zodat deze nagelezen kunnen worden.
 • Verwerk de discussie op één van de manieren die onder ‘verwerking’ van deze pagina staan.
Oplossingen voor veel voorkomende problemen bij discussies

Samenhang
Er kan door leerkrachten een discussie plaats vinden waarbij er niet op elkaar gereageerd wordt, maar waarbij er losse punten worden benoemd.

Tips:

 • Laat leerkrachten aangeven op wie ze reageren en wat hun mening is. Hierdoor kunnen ze niet zomaar iets nieuws inbrengen.
 • Laat leerkrachten verdiepende vragen aan elkaar stellen om duidelijkheid te krijgen in wat een ander bedoelt. Op deze manier kun je makkelijker een discussie plaats vinden.

Teveel aan het woord
Er kunnen leerkrachten zijn die steeds meteen als eerste het woord nemen in de discussie en er kunnen leerkrachten zijn die door blijven drammen in hun punt wat ze duidelijk willen maken.

Tips:

 • Ga als spelleider aangeven wie aan het woord mag zijn. Zorg dat je andere leerkrachten kiest om te reageren. Op deze manier krijg je een andere inbreng en komt iedereen aan het woord.
 • Laat iedereen samenvatten wat de voorganger verteld heeft, om daar verder op in te gaan met de discussie. Iemand die net aan het woord is geweest, kan daar niet op reageren.

Doelen stellen
Veel discussies leiden niet tot het opstellen van bepaalde doelen of het doel vervaagt tijdens de discussies.

Tips:

 • Stel vooraf aan de discussie vast welk doel de discussie heeft en geef hierbij duidelijk aan wat je verwacht aan het eind van het spelen van het spel.
 • Stop halverwege de discussie en stel met elkaar doelen vast, waar je na de discussie aandacht aan kan besteden.
 • Laat leerkrachten hun ideeën benoemen om een bepaald doel te behalen, en laat ze daarbij uitleg geven hoe dit idee het doel zal bereiken.
sluiten