Ilse Meelker

Ilse is een enthousiaste en gedreven onderwijsadviseur met een brede expertise, achtergrond als orthopedagoog-generalist en jarenlange ervaring op het onderwijskundige vlak. Het welbevinden en betrokkenheid van de ander staan voor haar altijd centraal. Dit geldt voor elk individu; het kind, de leerkracht, de schoolleider en de ouders.

De focus in haar werk ligt bij een goede basis, waar er vanuit synergie en relatie samen een verandering in gang gezet kan worden. Ilse heeft in haar werk aandacht voor een goede dynamiek in de klas, een professionele leercultuur in een schoolteam, de interactie met kinderen en ouders, het samenwerken tussen kinderen. Door goed te luisteren en te verbinden lukt het om te focussen op haalbare doelen voor het kind, voor jou als leerkracht of voor jullie als schoolteam. Werken aan goed onderwijs doe je samen!

Haar expertises liggen op het gebied van taal/lezen (alle domeinen), effectieve instructie, denken en reflecteren vanuit (ik)doelen, kindgesprekken, groepsdynamiek, coöperatief leren, coöperatief vergaderen, handelingsgericht werken.

Anderen omschrijven Ilse als deskundig en betrokken. Zij is authentiek en heel toegankelijk. Met haar enthousiasme en focus op het primaire proces weet zij goed de vertaalslag naar de praktijk te maken. Ze heeft een goed analytisch vermogen en overview op het gehele proces. Ze luistert goed, is een ‘critical friend’ en heeft voortdurend aandacht voor reflectie op doelen. Ze hoort en ziet de ander en zet je vanuit eigen kracht en talent in beweging. De school doet het samen, maar hoeft het niet alleen te doen.

"Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf branden."

Mijn evenementen

06 sep

Studiedag Een goede start van het schooljaar maak je samen! Over positieve groepsvorming – Helmond – 6 september 2017

Studiedag

Gevalideerd voor 4 RU.Inclusief: 


‘Zonder relatie, geen prestatie’ is een vaak gehoorde uitspraak, zeker aan het begin van elk schooljaar. Positieve groepsvorming leidt tot een prettig pedagogisch en didactisch klimaat in elke groep en het is daarom aan het begin van het het schooljaar, maar ook gedurende het schooljaar, noodzakelijk om expliciet aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Inhoud:

Een goede groep vormen staat aan het begin van het schooljaar centraal; elkaar (weer) leren kennen, de leraar leren kennen, de regels en afspraken bespreken. Met elkaar de basis leggen voor een fijn leer- en leefklimaat in de groep en op school. Wat vraagt dit van leraar en leerlingen? En hoe zorg je voor ‘onderhoud’ van dit proces ook gedurende het schooljaar?

Tijdens deze studiemiddag doe je veel inspiratie op voor preventieve acties en ervaar je zelf een aantal werkvormen voor het stimuleren en onderhouden van een positieve groepsvorming. Je doet kennis op over de verschillende fasen van groepsvorming en we bespreken gedrag en behoeften van kinderen en leraar hierbij. We gaan met elkaar in gesprek over de invloed die je kunt hebben op positieve groepsvorming en de manieren waarop je hier invulling aan kunt geven met je eigen groep.

Onderdelen van de training:

 • 5 fasen van groepsvorming

 • kijkje achter gedrag

 • variatie aan werkvormen en activiteiten per fase

 • klas- en teambouwers

 • invloeden van buitenaf

 • rol van de leraar

 • klassenvergaderingen

 • participatieladder

 • leren reflecteren door kinderen: hulpmiddelen

 • werkplan voor jouw groep

 • borgingsdocument voor de school


Opbrengsten:

 • Je hebt kennis genomen van de verschillende fasen in groepsvorming.

 • Je bent je ervan bewust welk gedrag kinderen laten zien en welke behoeften zij daarbij hebben in de verschillende fasen van groepsvorming.

 • Je kent de factoren die invloed hebben op groepsdynamiek en signaleert welke factoren van invloed zijn voor de eigen groep en voor de school.

 • Je kent een variatie aan activiteiten en werkvormen om in de eigen groep aan de slag te gaan met het bevorderen van de groepsdynamiek.

 • Je weet hoe je gedurende het schooljaar aandacht kunt blijven houden voor positieve groepsvorming.

 • Je krijgt een format voor een werkplan groepsvorming en een (kwaliteits)document waarin afspraken, acties, middelen, tijdpad beschreven kunnen worden om op schoolniveau afspraken te maken rondom structurele aandacht voor groepsvorming.


Inschrijven
12 okt

Training Coöperatief vergaderen – Utrecht – Start 12 september 2017

Training

Urgentie/relevantie:

Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe!

Inhoud training:

In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een gewenste opbrengst.

Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen? Dan is een oriëntatie op coöperatief vergaderen aan te bevelen.

In de twee bijeenkomsten Coöperatief vergaderen leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, voor meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke besluitvorming komt. Tijdens coöperatieve vergaderingen voelen deelnemers en voorzitters zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een productief verloop van de vergadering en is de inbreng van alle aanwezigen noodzakelijk.

We bespreken de uitgangspunten van Coöperatief vergaderen. Tijdens de bijeenkomsten ga je zelf ervaren wat het betekent om volgens de coöperatieve werkvormen te werken en hoe je de werkvormen doelgericht inzet. Er is ruimte voor collegiaal leren. We wisselen ervaringen uit en maken de vertaalslag naar de voorbereiding van je eigen vergadering.

Onderdelen van de training:


 • Werkvormen voor besluitvorming, informatie-uitwisseling, ontmoeten

 • GIPS

 • Samenstellen agenda coöperatief vergaderen

 • Checklist voorbereiding

 • Rol voorzitter

 • Communicatiestijlen

 • Denktijd

 • Vergaderroutines

 • Hardop denken

 • Uitspreken – afspreken - aanspreken


Opbrengsten:

 • Je kent diverse werkvormen die je kunt gebruiken om actieve deelname tijdens vergaderingen te stimuleren

 • Je ervaart hoe je betrokkenheid binnen een vergadering kunt genereren

 • Je wordt bewust van de wijze waarop je een efficiënte agenda samenstelt voor een vergadering

 • Je ervaart hoe je van een vergadering meer een gezamenlijk gedragen (werk)vergadering maakt

 • Je weet welke aspecten van timemanagement jij kunt inzetten om nog effectiever te vergaderen

 • Je reflecteert op de veranderende rol van de voorzitter bij coöperatief vergaderen

 • Je formuleert actiepunten om te komen tot nieuw vergaderbeleid.


Inschrijven
18 jan

Training Specialist Technisch Lezen en Leesmotivatie – Utrecht – Start 18 september 2017

Training

Inclusief: 5 minuten taal

Ken je de doorgaande lijn van groep 1-8? Kan je een goede leesanalyse maken? Weet je wat werkt bij een goede technisch leesles? Stimuleer je leesmotivatie voldoende? Ondersteun je dyslectische kinderen goed? Dan hoef je deze cursus zeker niet te volgen. Anders….schrijf je in!

Inhoud:

Staat op jouw school het verbeteren van de leesopbrengsten centraal? Vaak ligt de focus (te veel) op het verhogen van toetsresultaten. Streven naar hogere scores is slechts één aspect van opbrengstgericht werken. Maar vergeet hierbij niet om wie het daadwerkelijk gaat: de leerlingen. Wanneer leerlingen mede-verantwoordelijk worden gemaakt in hun eigen leerproces, wanneer ze grip krijgen op hun eigen leesdoel, werken leraar en leerling samen aan een beter leesresultaat.

Tijdens deze training leer je wat werkt voor goed technisch leesonderwijs. We bespreken doorgaande leerlijnen en vertalen deze naar ik-doelen voor leerlingen en bewezen effectieve leesaanpakken. Je gaat oefenen met het maken van een goede kwalitatieve leesanalyse, waarna je de onderwijsbehoeften van leerlingen nog specifieker in beeld brengt. Je verkent welke handvatten als uitgangspunt kunnen dienen voor een (diagnostisch) gesprek met je leerlingen en je leert op welke wijze de leerkracht een positieve invloed heeft op een effectieve leesinstructie. Je krijgt voorbeelden van effec-tieve instructie en procesgerichte feedback (Wat zeg je? Wat doe je?) en er is uitwisseling over de succeservaringen uit de onderwijspraktijk. We bekijken hoe een methode voor technisch lezen zo functioneel mogelijk kan worden ingezet, wisselen ideeën uit over het maken van leeskilometers en bespreken de opzet van een leesbeleidsplan. Als specialist ‘Technisch lezen en Leesmotivatie’ kun je voor jouw school een aanzet maken tot een leesverbeterplan.

In de training is tevens een sterke focus op het bevorderen en in stand houden van leesplezier bij leerlingen. Vanuit een theoretisch kader krijg je praktische tips en adviezen om leesbevordering voor jouw school (weer) op de kaart te zetten.

Onderdelen:


 • kennis doorgaande leerlijn

 • ik-doelen gebruiken

 • kwalitatieve leesanalyse maken

 • diagnostisch gesprek voeren

 • goede leesinstructie en leesles geven

 • differentiatie vormgeven/ dyslectische leerlingen ondersteunen

 • leesmotivatie/ leesbevordering vormgeven

 • leesbeleid opzetten


Opbrengsten:

 • Je kent de uitgangsunten voor effectief technisch leesonderwijs en analyseert deze voor de eigen situatie/ school

 • Je weet het specifieke leesdoel van een leerling in beeld te brengen door middel van een gerichte leesanalyse

 • Je kunt een gericht leergesprek voeren met de leerling

 • Je kent de ontwikkellijnen en kunt leesdoelen formuleren

 • Je kent de meestgebruikte leesmethoden en weet hoe je de leesmethode haalbaar en gedegen in moet zetten

 • Je kent de specifieke leesaanpakken

 • Je weet hoe de leesinstructie en feedback doelgericht en procesgericht gegeven worden

 • Je kent de uitgangspunten voor een gerichte focus op leesbevordering op jouw school

 • Je hebt een leesverbeterplan opgesteld voor jouw school


Inschrijven

Stel je vraag aan Ilse

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent