Jenneken van der Mark

Jenneken wist na het afronden van de Pabo direct dat ze iets wilde betekenen in het onderwijs. En vooral iets tussen daar waar het bedacht wordt en dat wat mensen uitvoeren in de praktijk. Daarom koos ze voor Onderwijskunde in Utrecht naast het werken in het onderwijs als juf in alle groepen van de basisschool. Op deze manier heeft ze een manier gevonden om de schakel te kunnen zijn in dat vernieuwen en ontwikkelen van mooi onderwijs. De kracht zit voor Jenneken vooral in kijken!

Kijken naar kinderen, omdat jij als professional aan zet bent om zo goed mogelijk af te stemmen op wat ieder uniek kind nodig heeft. Kijken naar een team, omdat jij onderdeel bent van dat team dat een mooie opdracht heeft of omdat je leiding geeft aan dat team, waarbij jij ook weer zo goed mogelijk af wil stemmen op wat iedere leerkracht nodig heeft om het best uit zichzelf te halen. En kijken naar jezelf! Hoe kun je er elke dag iets moois van maken en waar heb je iets te leren?!

Kijken naar welbevinden en betrokkenheid zijn begrippen die Jenneken heel dichtbij voelt en probeert in alles wat zij doet mee te nemen, naar zichzelf, de individuele leerkracht, het team , directeur of het bestuur. Verbinding is een ander begrip wat Jenneken intrigeert en wat volgens haar onlosmakelijk verbonden is met het ontwikkelen en maken van mooi onderwijs. In relatie zijn met kinderen, een team, de directeur en ouders zijn voorwaarden voor leren.

In alle dingen waar Jenneken zich mee bezighoudt komen deze kernbegrippen terug. Of het nu gaat over leergesprekken met kinderen, werken aan 21e eeuwse vaardigheden, rekenen, het jonge kind of leidinggeven; altijd is ze op zoek om samen met de ander te kijken hoe de ontwikkeling het best kan worden ingezet om daar dan met succes de vruchten van te plukken!

Jenneken is professioneel, verbindend, kritisch en betrokken. Altijd gericht op zoveel mogelijk uit jezelf halen! Bij haar ben je zelf aan het werk en begeleidt ze je bij wat jij of je team wil leren.

Jenneken is als rekenspecialist in de afgelopen jaren veel bezig geweest met buiten de kaders leren denken en werken met rekenen. Veel meer vanuit doelen werken en kijken wat ieder kind te leren heeft. Een methode is tenslotte nooit gemaakt voor jouw groep. Ze ontwikkelt met verschillende scholen handelend en betekenisvol rekenen vanuit doelen.

Vanuit de expertise als rekenspecialist is ze ook lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken- Wiskunde Onderwijs. (NVORWO).

Belangrijk is het zoeken naar goed onderwijs voor de toekomst, waarbij wij ons bewust zijn van alles wat onze maatschappij van ons vraagt. Waar leiden wij onze kinderen toe op? Jenneken is actief in het werken aan onderwijs dat past bij de toekomst. O21, Onderzoekend en Ontwerpend leren, zelfregulatie termen die hierbij passen, maar die vooral vragen waarom willen we daar mee werken en hoe gaan we dat doen? Zij denkt graag met u mee!

Mijn activiteiten

Betekenisvol rekenen: afstemmen op je leerlingen

Training

In het handelingsmodel leren kinderen rekenen door te handelen, te tekenen, te schrijven, na te spelen, erover te vertellen en na te denken. De rekenmethode is daarbij geen doel, maar een middel. In deze training krijg je handvatten om - werkend vanuit doelen - keuzes te maken in de rekenles. Met de vertaalcirkel brengen we het handelingsmodel in praktijk, zodat je het rekenonderwijs betekenisvoller kunt maken voor jouw leerlingen.

Observeren en registreren bij kleuters

Training

Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Voor leraren is het belangrijk om die ontwikkeling goed te volgen. Wat leg je vast? En waar maak je keuzes op schoolniveau? De visie van de school legt de basis voor het maken van passende keuzes. Tijdens deze training gaan we dit met elkaar onderzoeken en gaan we praktisch aan de slag voor de eigen school.

Eigenaarschap in de groep

Training

Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en zullen meer gemotiveerd zijn om te leren. De leraar heeft hierin een cruciale taak. In deze training ervaar je wat zelfregulatie is, is aandacht voor de rol van de leraar en het belang van motivatie.

Leidinggeven aan de onderbouw

Studiedag

Deze training richt zich op leidinggevenden die meer willen weten over het specifieke karakter van het kleuteronderwijs, zodat zij de kwaliteit van de onderbouw beter kunnen beoordelen en gesprekken kunnen voeren over wat er speelt in de praktijk. De training levert kennis, inzichten en tools op waarmee je samen met de professionals in de onderbouw tot visie en ontwikkeling kunt komen.

Stel je vraag aan Jenneken

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.