Michel van de Ven

Inspiratie, vertrouwen en verbinden, dat zijn kernwaarden voor Michel van de Ven als onderwijsadviseur in de onderwerpen ICT & technologie, onderwijsinnovatie, activerende didactiek, ‘leren in de 21e eeuw’ en kwaliteitszorg.

Als innovator put hij inspiratie uit de ideeën over “leren in de 21e eeuw” van Howard Gardner, Michael Fullan, Robert Marzano en Dylan William.
Zijn motto daarbij is “Less is more”: geef leerlingen alle ruimte voor zelfsturend leren. Leren waarin de leerling eigen keuzes maakt en maximaal gebruik maken van zijn of haar talenten. Hiermee realiseert de school een eigen betekenis en invulling van persoonlijk/gepersonaliseerd leren.

Hij geeft de vernieuwende didactiek DenkBeelden ontwikkeld als een praktische eigentijdse onderwijsaanpak gericht op ‘leren in de 21e eeuw’, visueel leren en metacognitie. DenkBeelden leidt tot betrokken en verantwoordelijke leerlingen die zelfsturend, coöperatief en ontdekkend leren.

Onderwijstechnologie blijft voor hem een belangrijk, snel veranderend thema. Een innovatiethema waarin hij uw school of bestuur of kan begeleiden bij de enorm snelle ontwikkelingen in communicatie, sociale media en wereldburgerschap.

Hij heeft erg veel expertise in het begeleiden van de bestuurs- en schoolprocessen rond Onderwijs & ICT. Hij hecht daarbij veel waarde aan netwerken van en programma’s voor ICT-specialisten.

Als landelijk specialist voor het kwaliteitszorgsysteem WMK(PO) begeleidt hij besturen en scholen bij het ontwerp en uitvoering van een opbrengstgerichte kwaliteitszorgcyclus. Vanuit deze context ondersteunt hij scholen ook bij visie- en schoolplanontwikkeling en de gehele afname van (online) tevredenheidsonderzoeken

Samen met het team van Onderwijs Maak Je Samen draagt hij graag mede de zorg voor de vernieuwing en kwaliteit van uw onderwijs!

"Less is more."

Mijn evenementen

01 nov

Studiedag Bestuursbeleidsplan ICT: jouw doorbraak in ICT, media en technologie – Utrecht – 1 november 2017

Training

Inclusief: 


Vanuit het sectorakkoord primair onderwijs 2015-2019 en het ‘Doorbraakproject ICT’ wordt van besturen verwacht een visie op de implementatie van ICT, media en technologie te ontwikkelen. Met als doel een stevige impuls te geven aan ICT, media en technologie in het onderwijs, een ‘doorbraak’ te forceren. Het bestuursbeleidsplan ICT Light geeft besturen hiervoor een krachtig denk- en werkkader.

Inhoud training: 

Vanuit het sectorakkoord primair onderwijs 2015-2019 en het ‘Doorbraakproject ICT’ wordt van besturen verwacht een visie op de implementatie van ICT, media en technologie te ontwikkelen. Met als doel een stevige impuls te geven aan ICT, media en technologie in het onderwijs, een ‘doorbraak’ te forceren.

Het bestuursbeleidsplan ‘Light’ voor ICT, media en technologie kent vele voordelen:

 • Het beleids- en projectplan is gericht op een duurzaam onderwijs en organisatieontwikkeling voor ICT, media en technologie op het bestuurs- en het schoolniveau.

 • Je kunt het bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’, samen meteen beleidsgroep of beleidscommissie als een leernetwerk stap-voor-stap vullen. De kwaliteit van de dialoog en de doorvertaling naar alle lagen van de organisatie staan daarbij voorop.

 • ‘Wat organiseren we gezamenlijk en wat apart’? Het bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’ maakt helder welke thema’s op het bestuursniveau wordt opgepakt en hetgeen op schoolniveau wordt uitgewerkt.

 • Het planontwerp is vrij compact en daarmee gebruiksvriendelijk en transparant voor alle betrokkenen binnen het bestuur.

 • Alle bestaande modellen/plannen/teksten zijn moeiteloos in te passen.


Gedurende deze training maak je een vlotte start met het de ontwikkeling en vulling van bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’. We reiken je het werkkader aan, inclusief conceptuele modellen en concrete voorbeelden, bijvoorbeeld de interventies op basis van de inzichten van Michael Fullan (‘Stratosphere’): simplexiteit en skinny interventies.

Je maakt vooral vele beredeneerde keuzes in het brede spectrum van doelen en activiteiten.

Voorafgaand hieraan ga je de dialoog aan met betrokkenen in jouw organisatie. Hiervoor reiken wij je de werkprocessen aan.

Inschrijven
06 nov

Studiedag Gepersonaliseerd leren – Utrecht – 6 november 2017

Training

Inclusief:


 • Gepersonaliseerd leren (in een notendop)


Deze studiedag geeft verdiepend inzicht in de wijze waarop uw school inhoud, betekenis en reikwijdte kan ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren. Met als motief om te komen tot talentontwikkeling, hogere betrokkenheid en veranderende gedeelde regie over het leerproces tussen docent en leerling.

Inhoud:

Het voortgezet onderwijs is volop ontwikkeling, bijvoorbeeld onder invloed van de leerlabs ‘gepersonaliseerd leren met ICT’ (VO-Raad, Leerling2020). Deze veranderingsprocessen en innovaties worden vaak opgestart vanuit een ambitie om onderwijs optimaal aan te laten sluiten op de talenten van leerlingen en vanuit de wens om maximaal maatwerk voor leerlingen te realiseren (differentiatiemotief). De leerlingen krijgen hierdoor meer en meer regie in hun leerproces, waardoor zowel eigenaarschap als motivatie van leerlingen wordt versterkt. ICT maakt het (mede) mogelijk om deze innovatie te realiseren, bijvoorbeeld door digitaal leermateriaal en learning analytics.

Centraal thema van deze studiedag is de inhoud, betekenis en reikwijdte van gepersonaliseerd leren.

Natuurlijk worden deelnemers op de hoogte gebracht van actuele Nederlandse en internationale kennis, opvattingen en definities, maar vooral maken alle deelnemers een start met het proces van inhoud en betekenisgeving aan gepersonaliseerd leren voor de eigen school.

Langs zes centrale dimensies geven we gepersonaliseerd leren inhoud en betekenis:

 1. Wie heeft regie over het leerproces?

 2. Wie is eigenaar van het leerproces?

 3. Wat motiveert de leerling?

 4. Hoe betrokken is de leerling?

 5. Waartoe dient toetsing en evaluatie?

 6. Hoe is het curriculum ingericht?


Parallel hieraan komen de motieven voor gepersonaliseerd leren aan bod inclusief de verbinding met de visie op leren en onderwijs van de school.  Ten aanzien van het veranderingsproces reiken we deelnemers concrete werkvormen en voorbeelden aan hoe binnen de school de dialoog over gepersonaliseerd leren gevoerd kan worden.

In de studiedag gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over gepersonaliseerd leren. Dat kan zijn met collega’s van andere scholen of met enkele collega’s van uw eigen school. Voor de eigen school wordt het maximale rendement behaald als twee of drie deelnemers aan deze studiedag deelnemen.

Onderdelen van de training:

 • Vier (inter) nationale perspectieven op gepersonaliseerd leren.

 • Zes dimensies die samen betekenis geven aan gepersonaliseerd leren

 • Cirkel en matrix van betekenisgeving van gepersonaliseerd leren.

 • Ontwerpvragen voor een implementatieproces (Ontwerpcirkel gepersonaliseerd leren).

 • Ontwerp- en procesmodellen van veranderingsprocessen.


Opbrengsten:

 • Deelnemers hebben inzicht in de opbouwende elementen van gepersonaliseerd leren: de zes dimensies.

 • Deelnemers zijn in staat om op basis van de dialoog voor de eigen school inhoud en betekenis te verlenen aan gepersonaliseerd leren in de context van de visie van de school op leren en lesgeven.

 • Deelnemers kunnen een implementatieroute voor de eigen school ontwerpen.


Inschrijven
11 jan

Studiedag Leidinggeven aan veranderingsprocessen – Utrecht – 11 januari 2018

Training

Inclusief:

Het boek De Verbindende schoolleider

Verandering- en innovatieprocessen in een schoolorganisatie klinkt als vanzelfsprekend maar levert in werkelijkheid vele vragen en beslissingen op. Vooral als het gaat over veranderingsprocessen met veel impact op de school, zoals herontwerp van leren en onderwijs, collegiaal leren, gepersonaliseerd leren etc.

Inhoud training:

Veranderen en innoveren in een schoolorganisatie klinkt vanzelfsprekend maar levert in werkelijkheid vele vraagstukken en beslissingen op. Vooral als het gaat veranderingen betreft met veel impact op de school, zoals herontwerp van leren en onderwijs, collegiaal leren, gepersonaliseerd leren etc. Leidinggevenden in de scholen hebben de taak om de veranderprocessen op effectieve wijze te sturen. Voor een kansrijke implementatie van veranderingen is draagvlak in de school voorwaarde. Creëren van bewustwording, belang en betrokkenheid is hierbij van belang. In deze studiedag leer je veranderingsprocessen vorm te geven en te begeleiden, zodat ze meer kans op succes hebben.

Het centrale thema van deze dag is ‘Leidinggeven aan veranderingsprocessen’, zowel vanuit het perspectief van de projectleider als vanuit het management van de school. Deze studie dag geeft deelnemers inzicht in veranderingsprocessen en reikt de deelnemers concrete tools en modellen aan die het veranderingsproces van de school ondersteunen, verbeteren en verdiepen. Modellen als het Coherentiemodel (Michael Fullan), Curriculair spinnenweb (v.d. Akker) en ‘The golden cirkle’ (Simon Sinek).

Doelen en opbrengsten van deze dag zijn:


 • Deelnemers zijn zich bewust van en hebben inzicht in veranderingsprocessen;

 • Deelnemers hebben inzicht in het ontwerp van veranderprocessen;

 • Deelnemers zijn zich bewust van en hebben inzicht in teamcultuur;

 • Deelnemers zijn zich bewust van en hebben inzicht in de rol van leiderschap;

 • Deelnemers beschikken over ‘tools en taal’.


Behalve diepe informatie over veranderingsprocessen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over eigen veranderingsprocessen: de inhoud, het ontwerp en de procesuitvoering. Dat kan zijn met collega’s van andere scholen of met enkele collega’s van uw eigen school.

Onderdelen van de training:

 • De context van (onze) veranderingsprocessen in onderwijs en scholen

 • Het proces van verandering:

  • Posities.

  • Aanleiding tot verandering (drivers).

  • Ontwerpen en organiseren van verandering.

  • Fases van veranderen.

  • Vijf voorwaarden voor kansrijke veranderingsprocessen. • Leidinggeven aan veranderingsprocessen:
  Coherentie (Fullan), Golden Circle (Sinek), Kurt Lewin.

 • Intervisiegesprek


Opbrengsten:

 • Je bent je bewust van en hebt inzicht in veranderingsprocessen;

 • Je hebt inzicht in het ontwerp van veranderprocessen;

 • Je bent je bewust van en hebt inzicht in teamcultuur;

 • Je bent je bewust van en hebben inzicht in de rol van leiderschap;

 • Je beschikt over ‘tools en taal’.


Inschrijven

Stel je vraag aan Michel

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent